Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

 
Projekt  "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja"  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna. Projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu Specjalna Strefa Demograficzna tzw. inicjatywy wspierające pn. Wspieramy rodzinę.

Termin realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.04.2021 r.

Cel główny projektu:
Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Główne problemy, na które odpowiada ww. projekt to:
•niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz ww. rodzin,
•niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz wychowanków pieczy zastępczej,
•niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz osób sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej,
•potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej. 

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie z terenu województwa opolskiego. 


W ramach projektu będą realizowane 2 typy działań: na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej.

Ww. projekt będzie realizowany w partnerstwie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL z siedzibą w Opolu, Fundacją "Harmonia Życia" w Opolu oraz w partnerstwie z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych, tj. powiatami: Opolskim, Głubczyckim, Krapkowickim, Strzeleckim, Kędzierzyńsko-Kozielskim, Nyskim, Prudnickim, Namysłowskim, gminami: Strzeleczki, Paczków, Dąbrowa, Prószków, Namysłów, Zawadzkie, Ujazd, Praszka.


Opis działań planowanych do realizacji w projekcie przez gminę Namysłów:
Gmina Namysłów, której realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie występuje w projekcie jako partner Nr 10.  

Realizator projektu odpowiedzialny jest za wykonanie zadania, które zakłada: kompleksowe wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w Gminie Namysłów.
W ramach projektu mają zostać osiągnięte następujące wskaźniki:

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Liczba dzieci korzystających z usług wsparcia rodziny w ramach działań prewencyjnych mających ograniczyć ich umieszczanie w pieczy zastępczej

osoby

25

Liczba rodzin wspieranych w ramach działań prewencyjnych – objętych pomocą asystenta rodziny

 

osoby

 

15

Liczba osób objętych usługami społecznymi w interesie ogólnym w programie

osoby

50

Liczba rodzin wspieranych w ramach działań prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej

sztuka

15

W ramach zadania 17 zostanie utworzone  Centrum Wsparcia Rodziny, które zapewni kompleksowe wsparcie rodzinom przeżywającym  problemy opiekuńczo-wychowawcze. W ramach CWR zostanie zatrudniony: asystent rodziny, psycholog, mediator  oraz prawnika.


Celem zadania będzie  zwiększenie szans na  reintegrację rodzin biologicznych z terenu Gminy Namysłów, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych poprzez: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię rodziny i mediacje, pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, organizację dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji.


Wartość ogółem projektu: 11 926 626,58 zł, w tym wkład UE: 10 137 632,59 zł, wkład krajowy: 594 008,99 zł, wkład własny: 1 194 985,00 zł.

 

 

 

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.