Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

 

 

 

 

 

 

Namysłów, 10.02.2020 r.

Informacja o naborze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

poszukuje kandydatów na stanowisko

Pracownik socjalny

2 etaty w tym 1etat na zastępstwo

umowa o pracę  od 1.03.2020 r.

 

1.      WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:

 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

·       wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116 ust.1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507z późn. zm.) tj. spełnianie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

c)dodnia 31 grudnia 2013 ukończenie studiów wyższych o specjalności  przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia,socjologia, nauki o rodzinie,

d) lub posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykorzystania zawodu

pracownika socjalnego otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna, przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego, przed dniem 1 maja 2004 r. posiadały uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

·       znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych w tym rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego,

·       posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

·       brak skazania  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,

·       posiadanie  nieposzlakowanej opinii,

·       prawo jazdy kat. B

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

·       zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,

·       biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows, obsługa programu SI Pomost),

·       znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego, a także umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;

·       umiejętność skutecznego komunikowania się,

·       znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
 z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

·       odporność na sytuacje stresowe,

·       dyspozycyjność,

·       sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.

 

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

·       świadczenie pracy socjalnej,

·       przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania podopiecznych
i planowanie wsparcia,

·       zawieranie kontraktów socjalnych,

·       dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

·       udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

·       pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

·       udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

·       pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

·       współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
 i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

·       inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.

 

4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:

Praca administracyjno-biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca w środowisku. Praca jednozmianowa
w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia20 września 2019 r. - umowa o pracę .

Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz zarządzenie
Nr 5/09 Kierownika OPS z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie, z późn. zm.

 

5.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów          o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

·       list motywacyjny,

·       oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·       kserokopie świadectw pracy,

·       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

·       kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym na podobnym stanowisku,

·       oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,

·       oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,

·       oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej,  

·        kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282).

 

7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

8. Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : "Nabór na stanowisko  pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej   w Namysłowie":

a. osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1, pok.  Nr 21 - II piętro,

b. drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1,
 46-100 Namysłów,

c. w terminie do dnia 28 lutego2020 r. do godz. 12.00.

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie,              w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

9. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na stanowisko pracownika socjalnego. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą".

 

ETAPY PROCESU SELEKCJI I WYBORU KANDYDATA:

I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji.

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania określone w pkt I,

II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych
w aplikacji. Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona testem wiedzy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie  

Techniki selekcji i dobór narzędzi rekrutacyjnych uzależnione będą od aplikacji i mogą ulec zmianie, o czym zostaną powiadomieni kandydaci spełniający wymagania formalne.

 

 Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie

             Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Dane kontaktowe administratora

Adres pocztowy: ul. Harcerska 1 46-100 Namysłów
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer telefonu: 774107507

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator – powołała inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy om pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społeczne w Namysłowie

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom
 i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w  jednolitych rzeczowym wykazie  akt.

Prawa podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), sprostowania ( art. 16 RODO), ich usunięcia( art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania  (art. 16RODO), a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( art. 19 RODO) oraz do przenoszenia danych (art. 20 RODO), a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody ( art. 7, ust.3 RODO).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

(-) Jadwiga Kulczycka  

              

 

                                                                                                                                                 

         Projekt pn. „Bliżej rodziny  i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy   opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

 

                                                                          Namysłów, 10.02.2020 r.

  


 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

 OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PSYCHOLOG
W WYMIARZE 1/2 ETATU
 przewidywany okres zatrudnienia 1.03.2020 r. - 31.12.2020 r.  


 
1. Wymagania niezbędne:
Psychologiem może być osoba, która:

1)     Posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.

2)     Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona      ani ograniczona.

3)     Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

4)     Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5)     Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

6)     Posiada staż pracy wynoszący co najmniej 3 lata na stanowisku psychologa.

7)     Nieposzlakowaną opinię.


2.Wymagania dodatkowe:

 1)     Znajomość przepisów z zakresu: ustawy z dnia 12 marca o 2004 r. pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

2)     Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

3)     Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań.

4)     Wysoki stopień empatii.

5)     Kreatywność, dyspozycyjność.

6)     Umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office.

7)     Prawo jazdy kat. B.

8)     Umiejętność pracy w zespole.

 


3. Zakres wykonywanych zadań:

 

1)     Wsparcie rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

2)     Specjalistyczne poradnictwo oraz prowadzenie konsultacji psychologicznych, terapii  mediacji oraz interwencyjne udzielanie pomocy psychologicznej.

3)     Diagnozowanie i opiniowanie.

4)     Dokumentowanie wykonywanych zadań.

5)     Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby projektu, współpraca z pracownikiem socjalnym oraz  koordynatorem projektu.


4.Wymagane dokumenty:

 1)     List motywacyjny;

2)     Oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)     Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4)     Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy;,

5)     Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy;

6)     Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków psychologa;

7)     Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)     Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)     Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;

10)  Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

5. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na stanowisko pracownika socjalnego. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą".

 

 

6. Informacje dodatkowe:
Praca psychologa będzie wykonywana w ramach stosunku pracy na ½ etatu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1 –   Centrum Wsparcia Rodziny.


6.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : "Kandydat na stanowisko  psychologa":

a.    osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1,  pok.  Nr 21.

b.    drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie,  ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów,

c.    w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. do godz. 1200.


Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej   w Namysłowie 

Dane kontaktowe administratora

Adres pocztowy: ul. Harcerska 1 46-100 Namysłów
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer telefonu: 774107507

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator – powołała inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych   z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy om pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze    w Ośrodku Pomocy Społeczne w Namysłowie

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom  i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w  jednolitych rzeczowym wykazie  akt.

Prawa podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), sprostowania ( art. 16 RODO), ich usunięcia( art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania  (art. 16 RODO),                          a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( art. 19 RODO) oraz do przenoszenia danych (art. 20 RODO), a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych              w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody ( art. 7, ust.3 RODO).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

 

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

(-) Jadwiga Kulczycka

  

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Wszystkie niezbędne załączniki do pobrania na stronie biuletynu

           Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie. 

 

 

 

 

 

 

  Wszystkie niezbędne załączniki do pobrania na stronie iuletynu

           Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


– ruszyła druga edycja programu dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji programu terapeutycznego „Galopem po moc”. Jego adresatami są rodzice i dzieci, które doświadczyły przemocy. Zajęcia będą odbywały się z udziałem koni trenerów.

 

Celem w/w programu jest wzmocnienie poczucia wartości oraz uporanie się z konsekwencjami przemocy. Podczas spotkań rodzic-dziecko podejmowane są próby poprawy wzajemnej komunikacji.

Całość odbywa się w atmosferze wzajemnego szacunku i respektowania granic pomiędzy rodzicem oraz dzieckiem w ramach „porozumienia bez przemocy”.


Aby wziąć udział w programie należy zapisać się na konsultację kwalifikującą pod nr tel. (22) 824 25 01. Udział w programie jest bezpłatny. 

Część z udziałem koni odbywać się będzie w stajni na warszawskiej Białołęce, a pozostałe spotkania –  w siedzibie „Niebieskiej Linii” IPZ.


Źródło:
http://www.niebieskalinia.pl/6666-ruszyly-zapisy-do-2-edycji-programu-terapeutycznego-galopem-po-moc

  

W dniu 24 stycznia 2020 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Poz. 2020).

 

 

Wskazany tekst jednolity zawiera zmiany wprowadzone na gruncie ustaw:

 

1) ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 2354),
2) ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60 i 934),
3) ustawą z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303), 4) ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Poz. 730),
5) ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 577),
6) ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 752),
7) ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 924),
8) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r. sygn. akt SK 2/17 (Dz. U. Poz. 1257),
9) ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Poz. 1394),
10) ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 9 grudnia 2019 r

 

Źródło:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/111

  

 

 

         Projekt pn. „Bliżej rodziny  i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy   opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”

 

 Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie 

poszukuje asystenta rodziny na czas zastępstwa w tutejszym  Ośrodku, ul. Harcerska 1

  1. Niezbędne wymagania od kandydata:

 a) obywatelstwo polskie;

 b) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

 c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1111) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

 d) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany  co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 2. Wymagania dodatkowe:

 a) znajomość przepisów z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet      w ciąży i rodzin „Za życiem”,

 b) obsługa komputera

 c) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

 d) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

 e)znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

 f) samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,

 g) umiejętność pracy w zespole,

 h) odporność na stres,

 i) prawo jazdy kat. B

  3. Zadania wykonywane na stanowisku:

  1. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

 2. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 - opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną

 - udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 - udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 - udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 - udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 - wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 - motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 - udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 - motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 - podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 - prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dla dzieci;

 - prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 - dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

 - monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 - sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 - współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się   w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 - współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy  w rodzinie lub grupą roboczą oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

  4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

  a) praca na zastępstwo

 b) miejsce: teren gminy Namysłów

 c) praca na 1/1 etatu (wykonywana w systemie zadaniowego czasu pracy)

 d ) umowa o pracę

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 410-75-09

 Dyrektor OPS w Namysłowie

(-) Jadwiga Kulczycka 

 

 

 

Od stycznia przez Internet można składać wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Aby to zrobić należy skorzystać z darmowego Systemu Obsługi Wsparcia, który dostępny jest pod adresem sow.pfron.org.pl. Sam proces składania wniosku nie jest skomplikowany. Aby to zrobić wystarczy użyć dostępnego kreatora.

Do złożenia wniosku potrzebny jest:
– dostęp do internetu
– konto w Systemie SOW
– Profil Zaufany

Osoby nie dysponujące podpisem elektronicznym ani profilem zaufanym, mogą wypełnić w/w wniosek w systemie SOW. Następnie należy go wydrukować i dostarczyć do jednostki samorządu terytorialnego. Osoby preferujące wniosek w formie papierowej w dalszym ciągu mogą tego dokonać w dni robocze bezpośrednio w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej informacji można uzyskać poprzez bezpłatną infolinię: 800 889 777 (czynna w dni robocze, w godzinach 9:00–17:00) albo przez tłumacza on-line języka migowego, dostępnego na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wnioski-o-turnusy-i-sprzet-ortopedyczny-takze-przez-internet 

 

 

  • Gmina pomaga, inwestuje, pomóż nam, żeby Twoje pieniądze trafiły do Namysłowa

  • Każdy mieszkaniec, który wpisze w PIT miejsce zamieszkania NAMYSŁÓW, to dodatkowe pieniądze dla naszego otoczenia, to nic nie kosztuje.

  

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.