Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

Warunki przyznania dodatku

W celu otrzymania dodatku energetycznego należy, więc spełnić równocześnie trzy przesłanki:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną kserokopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa musi być zawarta z osobą, na którą przyznany jest dodatek mieszkaniowy),
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. wynosi:

  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł/miesiąc,
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł/miesiąc,
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł/miesiąc.

Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego

Pierwszy warunek - średni dochód na miesiąc

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Muszą to być dochody brutto (czyli z podatkiem) z 3 ostatnich miesięcy sprzed daty złożenia wniosku. Do dochodów nie wlicza się: dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku (do zasiłku rodzinnego) z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, jak też dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

Średni dochód na miesiąc oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. O dodatek można ubiegać się, jeśli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

  • 175% kwoty najniższej emerytury - dla osoby mieszkającej samotnie (gospodarstwo jednoosobowe), tj. 1.477,79 zł
  • 125% kwoty najniższej emerytury - dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby (gospodarstwo wieloosobowe). tj. 1.055,56 zł.

Wysokość najniższej emerytury od 1 marca 2014 r. wynosi 844,45 zł. Wysokość najniższej emerytury zmienia się i podlega waloryzacji.

O dodatek można ubiegać się, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wyżej wymienionych, ale kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę (o kwotę nadwyżki)

Drugi warunek - powierzchnia zajmowanego lokalu

Przy ustalaniu powierzchni (użytkowej) lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania.  Nie wlicza się jednak: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału. Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

  • 30%,
  • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

  Powierzchnia normatywna Ustępstwa dopuszczone w ustawie Ustępstwa dopuszczone w ustawie
dla 1 osoby 35 m2 + 30% = 45,5 m2 + 50% = 52,5 m2
dla 2 osób 40 m2 + 30% = 52 m2 + 50% = 60 m2
dla 3 osób 45 m2 + 30% = 58,5 m2 + 50% = 67,5 m2
dla 4 osób 55 m2 + 30% = 71,5 m2 + 50% = 82,5 m2
dla 5 osób 65 m2 + 30% = 84,5 m2 + 50% = 97,5 m2
dla 6 osób 70 m2 + 30% = 91 m2 + 50% = 105 m2

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej m2 powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.

Dodatkowe warunki:

  • jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2,
  • jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W przypadku osób niepełnosprawnych, które legitymują się orzeczeniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wydanym przed 23 listopada 2004 r. (lub orzeczeniem o niezdolności do pracy albo grupie inwalidzkiej, wydanym przed tą datą), konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju może być udokumentowana w szczególności zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego.

Procedura ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

  1. U zarządcy lokalu lub administratora domu należy potwierdzić tytuł prawny do mieszkania na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, tj.: adres zamieszkania, nazwę i siedzibę zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek).
    Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie bądź oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.
  2. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).
  3. Z potwierdzonym wnioskiem należy zgłosić się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1 pok. 4 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00 (przyjmowanie interesantów od 07:00 do 12:00).
  4. W niektórych przypadkach procedura wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Przeprowadzający go pracownik może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:
    • ruchomości i nieruchomości,
    • zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Istnienie rażącej dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, ustalonym w wyniku wywiadu środowiskowego, a dochodami zadeklarowanymi we wniosku również stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Podstawą do odmowy może też być stwierdzenie, że nasze gospodarstwo domowe składa się z mniejszej ilości osób, niż to podaliśmy w deklaracji składanej razem z wnioskiem o dodatek.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
  2. Załączniki:
    • deklaracja o wysokości dochodów za okres trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
    • aneks ze składnikami czynszu określający wysokość opłat za ostatni miesiąc lub w przypadku osób wynajmujących lokale od osób prywatnych umowa najmu lokalu (musi zawierać metraż lokalu, ponoszone opłaty oraz okres na jaki została zawarta),
    • wyszczególnienie opłat za czynsz, wodę, ścieki, gospodarowanie odpadami komunalnymi, centralne ogrzewanie, fundusz remontowy oraz inne,
    • zaświadczenia z zakładu pracy o wypłaconym wynagrodzeniu za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosku zgodnie z art. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych -
      za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe (dochód brutto). W przypadku przychodów od których odliczono koszty ryczałtowe ich uzyskania dochód ustala się po odliczeniu tych kosztów,
    • studenci zaświadczenia z uczelni o wysokości otrzymywanych stypendiów,
    • uczniowie odbywający płatne praktyki szkolne zaświadczenie o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia brutto za praktykę pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne tj. emerytalne, rentowe i chorobowe,
    • emeryci i renciści - odcinki za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku lub zaświadczenie o wysokości pobieranej renty/emerytury BRUTTO za 3 kalendarzowe miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku wystawione przez ZUS/KRUS lub kserokopie decyzji,
    • osoby otrzymujące alimenty - wyrok sądu o wysokości otrzymywanych alimentów, lub odcinki potwierdzające wysokość alimentów za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku,
    • osoby otrzymujące świadczenia rodzinne z Ośrodka Pomocy Społecznej - kserokopie decyzji wydanych przez OPS,
    • osoby bezrobotne - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy. W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - własnoręczne oświadczenie o tym że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób,
    • jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, gazu przewodowego lub centralnego ogrzewania (dostarczanych z zewnętrznego źródła) należy dołączyć do wniosku rachunek za ostatni okres rozliczeniowy energii elektrycznej,
    • jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
    • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny (ksero), rachunki za wodę, śmieci, kanalizację,
    • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych - oświadczenie bądź zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu (Wydział Geodezji w Starostwie Powiatowym).

Wypłata dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek jest świadczeniem obligatoryjnym i nie zależy od uznania administracyjnego. Obliczenie dodatku określone jest przez przepisy ustawy i polega na matematycznym wyliczeniu. Pokrywa jedynie część czynszu, a pozostałą kwotę wnioskodawca jest zobowiązany uiścić pod rygorem wstrzymania dodatku, co wynika z art.7 ust.11 ustawy.

Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o dodatek. Właścicielom domów jednorodzinnych dodatek mieszkaniowy wypłaca się bezpośrednio w kasie OPS lub przekazuje przelewem na wskazane konto osobiste.

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego

Jeśli osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku. Jeśli zaległości zostały uregulowane w terminie, wypłaca się dodatek, za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Dokumenty do pobrania:

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.