Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest również zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy:

  • zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
  • podejmowanie działań prowadzących do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu trudnych sytuacji życiowych,
  • podejmowanie współpracy z organizacjami społecznymi, kościelnymi, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w realizacji pomocy społecznej,
  • podejmowanie działań w zakresie rozwiązywania problemów patologii społecznej,
  • realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 21.06.001r od dodatkach mieszkaniowych (DZ.U.Nr 71, poz. 734),
  • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych zadań na podstawie udzielonych upoważnień.

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.