Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego


Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: 

·      urodzenia dziecka

·      opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

·      samotnego wychowywania dziecka

·      wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

·      kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

·      rozpoczęcia roku szkolnego

·      podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 

·      rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

·      opiekunowi faktycznemu dziecka;

·      osobie uczącej się;

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe jest powiększone do kwoty 764,00 zł.     
            W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 

·      18 roku życia lub

·      nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia

·      24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

·      osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (osoba ucząca się - oznacza to osobę pełnoletnią, uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub  w związku z ustaleniem prawa do alimentów z ich strony).

Miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego: 

·         95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;

·         124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

·         135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli: 

·         dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

·         dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

·         osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

·         pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

·         osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

m rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

m ojciec dziecka jest nieznany, 

m powództwo o zasądzenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone, 

m sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego :

UWAGA! Jeżeli nie masz prawa do zasiłku rodzinnego bo nie spełniasz warunków określonych w ustawie to nie masz też prawa do żadnego z dodatków!

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 

 
Wysokość dodatku - 1000,00 zł jednorazowo. 

·         Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

·         W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

·         Dodatek przysługuje, po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną  potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - ten wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.


Wysokość dodatku 400,00 zł miesięcznie. 

·         Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

m 24 miesięcy kalendarzowych;

m 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

m 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

l W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.


Dodatek ten nie przysługuje jeżeli osoba: 

·         bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

·         podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową która uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

·         dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

·         w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 


Wysokość dodatku - 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. 

·         Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

m drugi z rodziców dziecka nie żyje;

m ojciec dziecka jest nieznany;

m powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

·         Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice tej osoby nie żyją.

·         W przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

·         Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka;

·         Dodatek przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięczne na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

·         Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

m do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

m powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości: 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 

·         Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

·         Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

·         Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

·         Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

m w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko albo

m dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

             Zgodnie z art.25 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych osoba pobierająca świadczenia rodzinne jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia organu wypłacającego świadczenia o:         
1) rezygnacji dziecka z nauki w szkole;       
2) nie podjęciu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego (zerówka);        
3) wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny, zmianie stanu cywilnego (zawarciu związku małżeńskiego, rozwodzie), ustaleniu ojcostwa;       
4) uzyskaniu dochodu (szczególnie po zakończeniu urlopu wychowawczego), uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych również finansowanego ze środków Unii Europejskiej, podjęciu pracy - w tym zmiana pracy, podjęciu pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskaniu zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, uzyskaniu zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także zasiłku macierzyńskiego z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, uzyskaniu świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniu stypendium doktoranckiego;
5) podjęciu pracy  za granicą, wyjeździe członka rodziny za granicę (dotyczy również osób nie wychowujących dziecka/dzieci z drugim jego/ich rodzicem), nabyciu statusu osoby bezrobotnej za granicą, podjęciu pozarolniczej działalności gospodarczej za granicą;           
6) innych zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.       

            Świadczenia rodzinne wypłacone, w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu, po ustaleniu, że osoba ze składu rodziny w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskała dochód u tego samego pracodawcy lub ponownie rozpoczęła działalność gospodarczą podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Niepoinformowanie gminnego organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ( zgodnie z art.30 ust.1 ustawy z dnia 28 października 2003r. o świadczeniach rodzinnych).

 

            Zgodnie w art.3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych, utrata dochodu - oznacza to utratę spowodowaną:          
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; 
b) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;  
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;        
f) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art.16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017r. poz.2336 oraz z 2018r. poz. 650 i 858) lub art.36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1778 oraz z 2018r. poz.106, 138, 357, 398 i 650 ze zm.);       
h) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
i) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
j) utratą świadczenia rodzicielskiego; k) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;          
l) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art.209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.         

            W myśl art.3 pkt 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych, uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:       
a) zakończeniem urlopu wychowawczego; 
b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;  
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;
f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art.16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art.36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;    
h) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;        
i) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;
j) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
k) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art.209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, dochód rodziny oznacza sumę dochodów członków rodziny.

           

 

            W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, dojeżdżających do szkół ponadgimnazjalnych, a także zamieszkujących w bursie lub internacie, wypłata świadczeń za wrzesień i październik 2020. nastąpi pod warunkiem nauki w szkole.  
            W przypadku ukończenia przez dziecko szkoły podstawowej i podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy, internat) na okres zasiłkowy 2019/2020 należy złożyć od 1 września 2020r. do 31 października 2020r. Przyznanie wyżej wymienionego świadczenia uzależnione jest od miesiąca, w którym wpłynie wniosek (wniosek we wrześniu - świadczenie za wrzesień i październik, wniosek w październiku - świadczenie za październik).            
            Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. 

 

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.