Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie wspólnie z lek. med. Panem Przemysławem Smolikiem w okresie od IX 2016r. do VI 2017r. przy wsparciu 15 osobowej grupy wolontariuszy Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, pod opieką Pani Doroty Bodzioch realizował projekt socjalny „Złota Jesień”.
Celem ww. projektu było objęcie osób starszych pomocą w codziennej egzystencji. Nieodpłatną pomocą, wsparciem wolontariuszy dobrego serca objętych zostało łącznie 8 osób z terenu Gminy Namysłów.
Podsumowanie tegorocznego projektu odbyło się 23.06.2017r. w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie.  Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i współorganizatorzy składają serdeczne podziękowania  uczestnikom i wszystkim osobom, które włączyły się w realizację projektu „Złota Jesień”.

 

 

1 października 2017 r. rozpoczyna nowy okres świadczeniowy

Wnioski na nowy okres świadczeniowy dla programu "Rodzina 500+" można składać od 1 sierpnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1 lub przez internet.

 Uwaga nowe okresy zasiłkowe 

Świadczenie   wychowawcze w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”  1 październik danego roku - 30 wrzesień  kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy – rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.).

Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia rodzinne - 1 listopad danego roku -  31 październik następnego roku kalendarzowego.


Więcej informacji: mrpips.gov.pl

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „ Czysty Aniołek” zainicjowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły.

Zbieramy środki czystości dla najuboższych dzieci do 10.06.2017r .

Mydła , szampony, pasty, szczoteczki do zębów oraz ręczniki, to podstawowe środki czystości, których często brakuje w najuboższych rodzinach.

Wszystkie osoby, instytucje, sklepy, hurtownie, które chciałyby pomóc potrzebującym dzieciom mogą dostarczać artykuły higieniczne do:

                                   Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

                                   ul. Harcerska 1

                                   I piętro, pok.13 w godz. 8.00-14.00

                                   (tel. 774107506)

Zebrane środki czystości pracownicy socjalni  oraz asystent rodziny przekażą dzieciom z najuboższych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy

 

W okresie od listopada 2016r. do kwietnia 2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej
w Namysłowie realizował projekt socjalny „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W/w projekt  adresowany był do uczniów 2 klas gimnazjalnych z terenu Gminy Namysłów – do projektu przystąpiły następujące placówki:
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ligocie Książęcej;
- Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie;
- Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie;
- Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie. Łącznie do projektu wytypowanych zostało 7 klas gimnazjalnych.
W ramach projektu zorganizowano prelekcje dla uczestników projektu tj. młodzieży gimnazjalnej z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie Panem Waldemarem Stolarz; terapeutą Namysłowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego  Panem Rafałem  Mikołajczyk ; specjalistą dietetykiem Pani Magdalena Lasoń.
Ponadto w ramach projektu przeprowadzono konkurs plastyczny „Aktywnie po zdrowie” adresowany do uczestników projektu. Do tut. OPS wpłynęło i zostało zakwalifikowanych 30 prac plastycznych.
Nagrodzone zostały prace:
I miejsce: Kamil Terlecki - Zespół Szkolno – Przedszkolny Ligota Książęca
II miejsce: Dawid Wróbel - Zespół Szkolno – Przedszkolny Ligota Książęca
III miejsce: Martyna Witek - Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
IV miejsce: Nikola Włodarczyk - Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie.
V miejsce:  Nikola Żak - Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie.
wyróżnienia:
- Dawid Gacek - Zespół Szkolno – Przedszkolny Ligota Książęca
- Kinga Szota - Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
- Zofia Kot - Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie.

W dniu 06.04.2017r. w Namysłowskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, które obejmowało:
- pokaz z elementami aktywizacji prowadzony przez Centrum Sportu i Rekreacji ZORZA ActivSport;
- spotkanie z Panią Katarzyną Ulbrych funkcjonariuszem KPP Namysłów;
- pokaz japońskich sztuk walki przygotowany przez członków Stowarzyszenia japońskich Sztuk Walki „Bushi” w Namysłowie;
- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Aktywnie po zdrowie”, wraz z wręczeniem dyplomów nagród laureatom oraz uczestnikom konkursu.

Ośrodek Pomocy Społecznej składa podziękowania przede wszystkim młodzieży gimnazjalnej za aktywne uczestnictwo w projekcie oraz wszystkim osobom, przedstawicielom instytucji, stowarzyszeń, dyrekcjom szkół gimnazjalnych, które zaangażowały się w realizację projektu socjalnego.

  Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na wystawę prac plastycznych młodzieży gimnazjalnej, która brała udział w konkursie plastycznym „Aktywnie po zdrowie”, który stanowił integralną część projektu socjalnego „W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowanego przez tut. OPS.
Prace wyeksponowane zostały w holu głównym Namysłowskiego Ośrodka Kultury,  Plac Powstańców Śląskich 2, 46-100 Namysłów – termin trwania wystawy od 30.03.2017r. do 07.04.2017r.

  Uroczyste podsumowanie projektu socjalnego oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego wraz z  wręczeniem dyplomów oraz nagród laureatom odbędzie się w dniu 06.04.2017r. o godz. 09:00 w NOK Namysłów

       SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

 

Namysłów, 3.02.2017 r.

 
Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo – ½ etatu

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:
Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
•wykształcenie wyższe psychologiczne,
•doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa indywidualnego oraz poradnictwa grupowego,
•co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku psychologa poparte świadectwami pracy    i referencjami,
•posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
•brak skazania  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
•posiadanie  nieposzlakowanej opinii,

2. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1.Udzielanie porad osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.
2.Diagnozowanie osób i rodzin dotkniętych dysfunkcjami.
3.Działanie profilaktyczne w celu zapobiegania powstawaniu dysfunkcji w rodzinach.
4.Terapia psychologiczna osób i rodzin - wizyty domowe.
5.Współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej  w zakresie tworzenia planów wsparcia dla rodzin z dysfunkcjami.
6.Współpraca z innymi specjalistycznymi placówkami w tym zakresie.
7.Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny, także po ustaniu zatrudnienia.
8.Prowadzenie dokumentacji (dziennik pracy z osobą lub rodziną i wizy w środowisku) oraz kwartalne sporządzanie sprawozdania z zakresu powierzonych zadań.
9.Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy i wsparcia psychologicznego dla podopiecznych OPS w zakresie problemów rodzinnych i osobistych w sytuacjach napięć emocjonalnych oraz trudności życiowych.
10.Prowadzenie grup wsparcia dla podopiecznych OPS.

3. WYMAGANE DOKUMENTY:
•list motywacyjny,
•życiorys (CV),
•kserokopie świadectw pracy,
•kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
•kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym na podobnym stanowisku,
•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
•oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
4.O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**)
5.Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : "Kandydat na stanowisko  psychologa":
a. osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1, pok.  Nr 20 - II piętro,
b. drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów,
c. w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. do godz. 1500.
Dopuszcza się składanie dokumentów  drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262, z późn. zm.).
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

6.Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)".

7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4 107 502.                                                      
   Osoba do kontaktu: Zofia Sławenta-Birska             

                                                                       
 Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
   Anna Gałczyńska

 

 

Namysłów, dnia 26 stycznia 2017 r.

OPS.KA.110.7.2017


INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO
ds. księgowości

  w jednostce:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie   


Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1 , informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana:


Pani Brygida Stochalska,
zamieszkała w  Bierutowie


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Kwalifikacje, doświadczenie oraz umiejętności zawodowe kandydatki w ocenie komisji, pozwolą na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku ds. księgowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Namysłowie
    Anna Gałczyńska

 

 

 

 

 

 

Namysłów, dnia 12.01.2017 r.


KIEROWNIK  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  NAMYSŁOWIE
OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATÓW  NA  WOLNE  STANOWISKO
ds. księgowości
w jednostce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie


ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów
1. Wymagania niezbędne:
a)wykształcenie wyższe ekonomiczne,
b)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)brak skazania  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
d)posiadanie  nieposzlakowanej opinii,
e)znajomość przepisów prawa w zakresie prowadzonych spraw,
f)doświadczenie w prowadzeniu księgowości jednostek budżetowych.
2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
a)biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office,
b)samodzielność,
c)kreatywność,
d)odpowiedzialność,
e)dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a)bieżące zapoznawanie się i kompletowanie  przepisów prawnych z zakresu prowadzonych spraw,
b)prowadzenie ksiąg rachunkowych z zakresu wydatków i dochodów w ramach zadań zleconych OPS,
c)sporządzanie planów, ich analiza,  i  rozliczanie, dokonywanie zmian na podstawie dyspozycji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Kierownika OPS,
d)bieżące monitorowanie wpływu i zwrotu dotacji,
e)comiesięczne uzgadnianie z pracownikami merytorycznymi zaewidencjonowanych środków finansowych na realizację zadań zleconych, między innymi: świadczeń, kosztów obsługi, składek itp.,
f)przygotowywanie danych do sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu zadań zleconych,
g)sporządzanie sprawozdań w zakresie wydatków i dochodów budżetowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych.


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 1 lutego 2017 r.
Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2009 r.               w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz zarządzenie Nr 5/09  Kierownika OPS z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie, z późn. zm.

5.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).

6.Wymagane dokumenty
list motywacyjny,
życiorys (CV),
kserokopie świadectw pracy,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym na podobnym stanowisku,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.
7.O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**)
8.Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : "Nabór na stanowisko  ds. księgowości":
a.osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1, pok.  Nr 20 - II piętro,
b.drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów,
c.w terminie do dnia 23 stycznia 2017 r. do godz. 1500.
Dopuszcza się składanie dokumentów  drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym,  w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579).
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.
9.    Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r.                   o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)".
10.Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie.
11.Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
12.Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
13.W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
14.Nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. świadczeń księgowych odbywać się będzie zgodnie z  postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz zarządzenia Nr 4/10 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.


                Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

             Anna Gałczyńska

Namysłów, 22 grudnia 2016

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, informuje, że nie rozstrzygnięto naboru na ww. stanowisko. 

Uzasadnienie

Brak ofert spełniających wymagania formalne.


                                                                                                                                                                                                                                
                                                                            Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                       w Namysłowie
                                                                                      Anna Gałczyńska

 

       

                            

Namysłów, 21.11.2016 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
Poszukuje kandydatów na stanowisko – Pracownik socjalny 
Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo od 1.01.2017 r.

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:
Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
• wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116 ust.1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 163 z późn. zm.) tj. spełnianie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
c) do dnia 31 grudnia 2013 ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia,socjologia, nauki o rodzinie,
d) lub posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykorzystania zawodu
pracownika socjalnego otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna, przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego, przed dniem 1 maja 2004 r. posiadały uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
• posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
• brak skazania  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
• posiadanie  nieposzlakowanej opinii,


2. WYMAGANIA DODATKOWE:
• zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,
• biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows, obsługa programu SI Pomost),
• wiedza specjalistyczna odnośnie znajomości przepisów ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego, a także umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;
• umiejętność skutecznego komunikowania się,
• znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
• odporność na sytuacje stresowe,
• dyspozycyjność,
• sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.


3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
• świadczenie pracy socjalnej,
• przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i planowanie wsparcia,
• zawieranie kontraktów socjalnych,
• dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
• udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
• pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
• udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
• pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
• współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
• inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:
• list motywacyjny,
• życiorys (CV),
• kserokopie świadectw pracy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym na podobnym stanowisku,
•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
•oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
•kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia,
o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223, poz. 1458,
z późn. zm.),
 
5. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**)


6. Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : "Kandydat na stanowisko  pracownik socjalny":
a. osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1, pok.  Nr 20 - II piętro,
b. drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie,ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów,
c. w terminie do dnia 9 grudnia 2016 r. do godz. 1500.
Dopuszcza się składanie dokumentów  drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262,
z późn. zm.).
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

7. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)".

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4 107 502.   Osoba do kontaktu: Zofia Sławenta-Birska

 

                                                                                                                       Kierownik
                                                                                                                 Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

                                                                                                                   Anna Gałczyńska

 

  
"Człowiek jest wielki nie przez  to, co posiada,
Lecz przez to, kim  jest,
Nie przez to, co ma,
Lecz przez to, czym  dzieli się  z innymi”
                                            Jan Paweł II
 

        Dzień 21 listopada, który ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, którzy realizują zadania na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu trudnych  problemów codziennego życia. 

       Z okazji nadchodzącego Święta Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy  złożyć Wam gorące życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi. Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej   pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty.
          Dziękujemy  Wam za pracę i przekazujemy  Wam wyrazy uznania oraz wdzięczności za trud jaki wnosicie we wsparcie oraz pomoc osobom potrzebującym, za zdolność zrozumienia drugiego człowieka, wyrozumiałość, życzliwość...
 

Z wyrazami szacunku
Kierownik OPS w Namysłowie
 oraz współpracownicy

 

 

 

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.