Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie


Namysłów, dnia 25 marca 2019 r.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO
ds. księgowości funduszu alimentacyjnego
w jednostce:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana Pani Bożena Sikora,
zamieszkała w  Miejscu.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kwalifikacje, doświadczenie oraz umiejętności zawodowe kandydatki w ocenie komisji, pozwolą na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku ds. księgowości funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

 

                                                     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Namysłowie
Anna Gałczyńska

 

 

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie opublikowano  treść zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Więcej informacji na stronie biuletynu.

 

Namysłów, dnia 5.03.2019 r.

 

DYREKTOR  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  NAMYSŁOWIE
OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATÓW  NA  WOLNE  STANOWISKO
ds. księgowości funduszu alimentacyjnego (w wymiarze 1/2 etatu)
w jednostce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów


1. Wymagania niezbędne:
a. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
b. doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z księgowością budżetową,
c. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d. brak skazania  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
e. posiadanie  nieposzlakowanej opinii,
f. posiadanie wiedzy  w zakresie prowadzonych spraw.
2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
a. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego,
b. samodzielność,
c. umiejętności analityczne,
d. odpowiedzialność,
e. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a. bieżąca weryfikacja należności  z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ze stanowiskiem merytorycznym,
b. ewidencja księgowa wydatków budżetowych funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,
c. prowadzenie ksiąg rachunkowych z zakresu wydatków i dochodów funduszu alimentacyjnego,
d. sporządzanie w terminach miesięcznych przypisów należności alimentacyjnych wraz        z odsetkami,
e. comiesięczne rozliczanie wpływu należności i ich terminowe przekazywanie na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
f. ewidencja należności funduszu alimentacyjnego zgodnie z dokumentacją w zakresie ich  umarzania, odroczenia terminu spłaty bądź rozłożenia na raty,
g. przygotowywanie danych do sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu funduszu alimentacyjnego,
h. sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków i dochodów.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w wymiarze 1/2 etatu. Planowane zatrudnienie od dnia 1 kwietnia 2019 r.
Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz zarządzenie Nr 5/09 Kierownika OPS z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie, z późn. zm.

5.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).
6.Wymagane dokumenty
a.list motywacyjny,
b.życiorys (CV) podpisany własnoręcznie,
c.kserokopie świadectw pracy,
d.kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e.kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
f.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
g.oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
h.oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
i.oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.
7.O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : "Nabór na stanowisko  ds. księgowości funduszu alimentacyjnego":
a.osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1,pok.  Nr 20 - II piętro,
b.drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie,ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów,
c.w terminie do dnia 15 marca 2019 r. do godz. 1500.
Dopuszcza się składanie dokumentów  drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym,  w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579).
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.
9.Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko ds. księgowości funduszu alimentacyjnego. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą".
10.Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie.
11.Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
12.Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
13.W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
14.Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie zgodnie z  postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 4/10 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie
Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:
1.Administratorem danych osobowych kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie z siedzibą przy ul. Harcerska 1.
2.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska1, 46-100 Namysłów, telefon: 774107 502, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnienie pracownika w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora danych będzie skutkować brakiem możliwości zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5.Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do przenoszenia danych.
7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
9.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania danych przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

               Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej 
             w Namysłowie

             Anna Gałczyńska

  Namysłów, dnia 21.01.2019


Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 13.12.2018 r. dotyczącego  przeprowadzenia pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, a także z zakresu innych dziedzin prawa(np. karnego,cywilnego) dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, które wyrażają chęć współpracy i  wezmą udział w projekcie :"Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna
- bez podania przyczyn unieważnienia co jest zgodne zapisem w pkt 8 ust. 1 zapytania ofertowego.

 Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
Anna Gałczyńska

 

Namysłów, dnia 16.01.2019

Zawiadomienie  o wyborze oferty

Na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 poz. 1508 z późn. zm.), oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynikających z § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, na rzecz dzieci ze zdiagnozowanym całościowym zaburzeniem rozwoju w ich miejscu zamieszkania tj. na terenie Gminy  Namysłów.
Wybrano ofertę :
•Pani Małgorzaty Strójwąs-Wika
•Pani  Marzeny Chuchro
•Pani Magdaleny Krocz
•Pomoc Psychologiczną - Jolanta Czarnecka -Kuka

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawcy złożył oferty spełniającą wszystkie kryteria zawarte w ogłoszeniu

                                                                                    Dyrektor
                                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                   Anna Gałczyńska

 

 

   Namysłów, dnia 14.01 2019r                                                      

 

Zawiadomienie  o wyborze oferty

 Świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) stosowanie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z póź.zm) w formie:

 


          
Tymczasowego  miejsca w schronisku dla osób bezdomnych:
•Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
Adres: Pępice 81, 49-317 Pępice
•Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bielicach
Adres: Bielice 127, 48-316 Łambinowice
•Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnych i Uzależnionych w Opolu, Adres: Opole,  ul. Kś. Popiełuszki 18, 45-601 Opole

Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
•Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bielicach
Adres: Bielice 127, 48-316 Łambinowice

Tymczasowego miejsca w noclegowni
•Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnych i Uzależnionych w Opolu, Opole,  ul. Kś. Popiełuszki 18, 45-601 Opole


 Miejsca w ogrzewalni
•nie wpłynęła żadna oferta ,
                                                              
               
Oferty były kompletne pod względem formalnym.

                                                                                    Dyrektor
                                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                      Anna Gałczyńska

 

 

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Namysłowie zostało opublikowane Zarządzenie Nr 36/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej, poprzez powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, polegającego na zapewnieniu schronienia  dla osób bezdomnych z terenu Gminy Namysłów

 

Opublikowano również treść otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej poprzez powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej - zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Namysłów w roku 2019.

 

Więcej informacji na stronie biuletynu.

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie zostało opublikowane Zarządzenie Nr 37/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, poprzez powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Opublikowano również treść zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Więcej informacji na stronie biuletynu.

 

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

Namysłów, 13.12.2018 r.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.Nazwa i adres zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Harcerska 1
46-100 Namysłów
tel. 77 4 107 502


2.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, a także z zakresu innych dziedzin prawa (np. karnego, cywilnego) dla  rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, które wyrażają chęć współpracy i  wezmą udział w projekcie : "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

3.Szczegółowy zakres zamówienia:
1)Przeprowadzenie usług pomocy prawnej, konsultacji, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego w ilości 8 godzin średniomiesięcznie dla uczestników w/w projektu.
2)Miejsce prowadzenia pomocy prawnej – Ośrodek Pomocy Społecznej Namysłów, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów (Centrum Wsparcia Rodziny)
3)Prowadzenie imiennej listy obecności uczestników projektu.
4)Prowadzenie dokumentacji z realizacji porad prawnych z obowiązującymi logotypami projektowymi.
5)Prowadzenie oraz dostarczanie Zamawiającemu wypełnionych indywidualnych kart pracy.
6)Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji pomocniczej z przeprowadzonego poradnictwa prawnego
4.Termin realizacji zamówienia: 01stycznia 2019r.–  31 grudzień 2020 r.

5.Oferta powinna zawierać:
1)Formularz ofertowy.
2)Kopię dokumentów potwierdzających  posiadane uprawnienia do przeprowadzenia porad prawnych.. 
3)Stawkę brutto za 1 godzinę porad prawnych.
4)Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych.
5)Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
6)Oświadczenie o niekaralności.
6.Sposób przygotowania oferty:
1)Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem lub długopisem),
2)Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną,
3)Oferta powinna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
7.Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
1)Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2)Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
•cena ofertowa określona za 1 godzinę poradnictwa – 100%

8.Warunki dodatkowe
1)Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków na każdym etapie postępowania.
2)Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn unieważnienia.
3)Zamawiający zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami.
9.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Bożena Sikora – tel. 77 4 107 507
10.Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, pokój 21 tel. 77 4 107 503 w terminie do dnia 27.12.2018 r. z dopiskiem dotyczy usług prawnych.
11.Załączniki do niniejszego zapytania:
Załącznik  – Formularz ofertowy znajduję się na stronie  BIP Urzędu Miejskiego w Namysłowie w zakładce Jednostki Organizacyjne/Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie/ ogłoszenia o naborze    
Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka – nazwy firmy świadczącej w/w usługi dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

Anna Gałczyńska

 

 
W związku ze zbliżającą się zimą Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie zwraca się z apelem do społeczności lokalnej o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które  z uwagi m.in. na wiek, niepełnosprawność, szeroko rozumianą niezaradność życiową mogą być zagrożone wyziębieniem lub bezdomnością.
  W najbliższym czasie temperatura w ciągu dnia i nocy ulegnie znacznemu obniżeniu, co stanowi bardzo trudny okres dla bezdomnych i osób przebywających w nieogrzewanych pustostanach oraz  na terenie ogródków działkowych.
Pracownicy socjalni naszego Ośrodka starają się na bieżąco monitorować miejsca, w których takie osoby mogą przebywać, jednakże to sygnały ze strony środowiska lokalnego sprawiają, że pomoc do takich osób trafia najszybciej.
Jeżeli spostrzeżemy człowieka leżącego na chodniku, czy śpiącego na ławce, nie pozostawajmy obojętni na los takiej osoby. Nie przechodźmy obojętnie obok kogoś, komu może grozić zamarznięcie.
Liczymy na  współpracę i jesteśmy przekonani, że skoordynowane działania wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.
Wszelkie informacje na temat osób bezdomnych należy zgłaszać do:
•Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, tel. 77 4 107 500 lub końcówka  513, 508, 507 ( od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00),
•Straży Miejskiej w Namysłowie -Dworzec kolejowo-autobusowy, I piętro, pok. 10, tel. 504 393 400
•Policji (tel.  77 4 039 143 lub 112).

 

 

 


Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Harcerska 1 w Namysłowie
46-100 Namysłów

 

informuje o wyniku postępowania na prowadzenie sesji mediacji rodzinnych polegających na przeprowadzeniu usług wsparcia rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej  poprzez terapię i mediacje Wybrano ofertę :

DIALOG
Mediacje, Komunikacja Interpersonalna , Doradztwo
Karolina Stejbach
ul. Piastowska8/3
46-200 Kluczbork


Uzasadnienie wyboru:


Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie kryteria zawarte w ogłoszeniu.


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Namysłowie
Anna Gałczyńska

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.