Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosić będzie świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody.

W lipcu tylko online:
Już od 1 lipca 2018r. można przez Internet złożyć wniosek o świadczenie : Dobry Start” przez stronę Ministerstwa Rodziny - empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,,

Tradycyjna metoda składania wniosku:
Wnioski o świadczenie „Dobry Start” w formie tradycyjnej (papierowej) będzie można składać dopiero od 1 sierpnia 2018r.
Formularze wniosków będą dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” upłynie 30 listopada 2018r.
Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce oraz uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Uprawnieni do świadczenia:
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej

Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Informacje  o przyznaniu świadczenia "Dobry Start" będą wysyłane do klientów  za pomocą poczty elektronicznej  adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Więcej informacji można uzyskać  w  Dziale  Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych  lub nr telefonów: 77 4107 510, 77 4107 511 , 77 4107 512
Materiały informacyjne ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart

 

 

 

 

 

 

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020,  Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna


Namysłów, 20.06.2018 r.

 


 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NAMYSŁOWIE OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ASYSTENT RODZINY
1 ETAT

 przewidywany okres zatrudnienia 01.07. 2018 - 31.12. 2020r.  

1.Wymagania niezbędne:
 Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) Posiada obywatelstwo polskie.
2)Posiada wykształcenie:
a)Wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b)Wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
c)Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
d)Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
e)Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f)Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

2.Wymagania dodatkowe:
1)Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
2)Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
3)Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
4)Umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną;
5)Prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu;
6)Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
1)Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
a)Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
b)Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu, problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;
c)Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej rodzin;
d)Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu zatrudnienia;
e)Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
f)Prowadzenie indywidualnych konsultacji i dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
g)Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
h)Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym działającym na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
i)Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
j)Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
k)Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;


4.Informacje dodatkowe:

1)Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy na terenie gminy Namysłów. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godz. tygodniowo).
2)Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
5.Wymagane dokumenty:
1)list motywacyjny;
2)CV ze zdjęciem;
3)List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą; „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka – mojego nazwiska oraz pierwszej litery imienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
4)Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5)Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
6)Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy;
7)Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny;
8)Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
9)Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10)Kopia dowodu osobistego;
11)Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;
12)Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

6.Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46 – 100 Namysłów do dnia 27.06.2018 r., pokój Nr 21 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko asystent rodziny.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

Anna Gałczyńska

 

 

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

Namysłów, 20.06.2018 r.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.Nazwa i adres zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Harcerska 1
46-100 Namysłów
tel. 77 4 107 502


2.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, a także z zakresu innych dziedzin prawa (np. karnego, cywilnego) dla  rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, które wyrażają chęć współpracy i  wezmą udział w projekcie : "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

3.Szczegółowy zakres zamówienia:
1)Przeprowadzenie usług pomocy prawnej, konsultacji, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego w ilości 8 godzin średniomiesięcznie dla uczestników w/w projektu.
2)Miejsce prowadzenia pomocy prawnej – Ośrodek Pomocy Społecznej Namysłów, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów (Centrum Wsparcia Rodziny)
3)Prowadzenie imiennej listy obecności uczestników projektu.
4)Prowadzenie dokumentacji z realizacji porad prawnych z obowiązującymi logotypami projektowymi.
5)Prowadzenie oraz dostarczanie Zamawiającemu wypełnionych indywidualnych kart pracy.
6)Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji pomocniczej z przeprowadzonego poradnictwa prawnego
4.Termin realizacji zamówienia: 01 lipiec 2018 –  31 grudzień 2020 r.

5.Oferta powinna zawierać:
1)Formularz ofertowy.
2)Kopię dokumentów potwierdzających  posiadane uprawnienia do przeprowadzenia porad prawnych.. 
3)Stawkę brutto za 1 godzinę porad prawnych.
4)Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych.
5)Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
6)Oświadczenie o niekaralności.
6.Sposób przygotowania oferty:
1)Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem lub długopisem),
2)Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną,
3)Oferta powinna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
7.Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
1)Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2)Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
•cena ofertowa określona za 1 godzinę poradnictwa – 100%

8.Warunki dodatkowe
1)Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków na każdym etapie postępowania.
2)Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn unieważnienia.
3)Zamawiający zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami.
9.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Bożena Sikora – tel. 77 4 107 507
10.Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, pokój 21 tel. 77 4 107 503 w terminie do dnia 27.06.2018 r. z dopiskiem dotyczy usług prawnych.
11.Załączniki do niniejszego zapytania:
Załącznik  – Formularz ofertowy znajduję się na stronie  BIP Urzędu Miejskiego w Namysłowie w zakładce Jednostki Organizacyjne/Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie/ ogłoszenia o naborze    
Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka – nazwy firmy świadczącej w/w usługi dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

Anna Gałczyńska

 

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

 

                                                                                                                                                                                                                            Namysłów, 20.06.2018 r.

 

 


 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

 OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PSYCHOLOG
W WYMIARZE 1/2 ETATU
 przewidywany okres zatrudnienia 1.07. 2018 - 31.12. 2020r.  


 
1.Wymagania niezbędne:
Psychologiem może być osoba, która:
1)Posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
2)Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.
3)Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
4)Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5)Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
6)Posiada staż pracy wynoszący co najmniej 3 lata na stanowisku psychologa.
7)Nieposzlakowaną opinię.
2.Wymagania dodatkowe:
1)Znajomość przepisów z zakresu: ustawy z dnia 12 marca o 2004 r. pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
2)Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
3)Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań.
4)Wysoki stopień empatii.
5)Kreatywność, dyspozycyjność.
6)Umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office.
7)Prawo jazdy kat. B.
8)Umiejętność pracy w zespole.
3.Zakres wykonywanych zadań:
1)Wsparcie rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
2)Specjalistyczne poradnictwo oraz prowadzenie konsultacji psychologicznych, terapii  mediacji oraz interwencyjne udzielanie pomocy psychologicznej.
3)Diagnozowanie i opiniowanie.
4)Dokumentowanie wykonywanych zadań.
5)Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby projektu, współpraca z pracownikiem socjalnym oraz  koordynatorem projektu.
4.Wymagane dokumenty:
1)List motywacyjny;
2)CV ze zdjęciem;
3)List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą; „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka  – mojego nazwiska oraz pierwszej litery imienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
4)Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5)Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
6)Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy;
7)Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków psychologa;
8)Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
9)Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10)Kopia dowodu osobistego;
11)Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;
12)Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
5.Informacje dodatkowe:
Praca psychologa będzie wykonywana w ramach stosunku pracy na ½ etatu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1 –   Centrum Wsparcia Rodziny.
6.Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46 – 100 Namysłów do dnia 27.06.2018 r., pokój Nr 21 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko psycholog.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

Anna Gałczyńska

 

 

                                                                                                                  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „ Czysty Aniołek” zainicjowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły.

Zbieramy środki czystości dla najuboższych dzieci do 20.06.2018r .

Mydła , szampony, pasty, szczoteczki do zębów oraz ręczniki, to podstawowe środki czystości, których często brakuje w najuboższych rodzinach.

Wszystkie osoby, instytucje, sklepy, hurtownie, które chciałyby pomóc potrzebującym dzieciom mogą dostarczać artykuły higieniczne do:

                                   Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

                                   ul. Harcerska 1

                                   I piętro, pok.13 w godz. 8.00-14.00

                                   (tel. 774107508)

Zebrane środki czystości pracownicy socjalni  oraz asystent rodziny przekażą dzieciom z najuboższych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy

 

 


 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych klientów jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie mający siedzibę przy ul. Harcerskiej 1, 46-100 Namysłów, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
2.W  Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.Dane osobowe przetwarzane będą w celach rozpatrzenia złożonych wniosków o świadczenie/świadczenia wynikające z działalności statutowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie , na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 pkt g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
4.Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: podmiotom, z którymi Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt;
6.Każda osoba, której danymi dysponuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
7.Każda osoba, której danymi dysponuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku;
9.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 kwietnia 2018 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

                                                                                                                                        Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

W związku ze zbliżającą się zimą Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie zwraca się z apelem do społeczności lokalnej o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które  z uwagi m.in. na wiek, niepełnosprawność, szeroko rozumianą niezaradność życiową mogą być zagrożone wyziębieniem lub bezdomnością.
Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicach dworców, ogródków działkowych, pustostanach.
Liczymy na współpracę i jesteśmy przekonani, że skoordynowane działania wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.
Wszelkie informacje na temat osób bezdomnych należy zgłaszać do:
•Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, tel. 77 4 107 500  (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00),
•Straży Miejskiej w Namysłowie - Dworzec kolejowo-autobusowy, I piętro, pok. 10, tel. 504 393 400,
•Policji (tel. 997 lub 112).

 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Namysłowie
serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu

 „Procedura Niebieskiej Karty – wyeliminowanie przemocy w rodzinie”.
 
Szkolenie odbędzie się w dniu 20.11.2017 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul.Dubois 3, budynek A, pok. nr 9 C (mała sala narad).

Uczestnictwo w w/w szkoleniu jest bezpłatne i realizowane jest w ramach działań profilaktycznych ZI w Namysłowie dla wszystkich pedagogów szkolnych oraz pracowników oświaty z terenu Gminy Namysłów.

W programie szkolenia m.in.:
–wdrażanie procedury Niebieskiej Karty w rodzinie przez pedagogów szkolnych/pracowników oświaty,
–prawidłowe wypełnianie formularzy Niebieskiej Karty,
–działania  grup roboczych w ramach realizowanej procedury Niebieskiej Karty.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie  uczestnictwa do dnia 15.11.2017 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie,
bądź telefonicznie pod numerem : 77/4107506, 77/4107507.

 

 

  Dział Świadczeń  Rodzinnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie informuję, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2017/2018 (tj. od 1 listopad 2017 r. do 30 października 2018 r.) można składać od 1 sierpnia 2017r.
Wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, za pośrednictwem Poczty Polskiej albo drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, platforma ZUS, platforma Empatia, ePUAP).
  Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną szczególnie osoby, które będą ubiegały się o świadczenie wychowawcze ( 500+) na 2 i kolejne dziecko. Przy składaniu wniosku elektronicznego należy dokładnie wypełnić wszystkie konieczne rubryki, gdyż w przypadku jakichkolwiek braków bądź nieprawidłowości konieczne będzie osobiste ich uzupełnienie bądź skorygowanie w tutejszym ośrodku.  Druki dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/


  Natomiast osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na pierwsze dziecko, prawa do zasiłku rodzinnego zachęcamy do składania wniosków w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na konieczność dokładnego ustalenia sytuacji dochodowej rodziny.

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.