Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

  Namysłów, dnia 21.01.2019


Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 13.12.2018 r. dotyczącego  przeprowadzenia pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, a także z zakresu innych dziedzin prawa(np. karnego,cywilnego) dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, które wyrażają chęć współpracy i  wezmą udział w projekcie :"Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna
- bez podania przyczyn unieważnienia co jest zgodne zapisem w pkt 8 ust. 1 zapytania ofertowego.

 Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
Anna Gałczyńska

 

Namysłów, dnia 16.01.2019

Zawiadomienie  o wyborze oferty

Na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 poz. 1508 z późn. zm.), oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynikających z § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, na rzecz dzieci ze zdiagnozowanym całościowym zaburzeniem rozwoju w ich miejscu zamieszkania tj. na terenie Gminy  Namysłów.
Wybrano ofertę :
•Pani Małgorzaty Strójwąs-Wika
•Pani  Marzeny Chuchro
•Pani Magdaleny Krocz
•Pomoc Psychologiczną - Jolanta Czarnecka -Kuka

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawcy złożył oferty spełniającą wszystkie kryteria zawarte w ogłoszeniu

                                                                                    Dyrektor
                                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                   Anna Gałczyńska

 

 

   Namysłów, dnia 14.01 2019r                                                      

 

Zawiadomienie  o wyborze oferty

 Świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) stosowanie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z póź.zm) w formie:

 


          
Tymczasowego  miejsca w schronisku dla osób bezdomnych:
•Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
Adres: Pępice 81, 49-317 Pępice
•Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bielicach
Adres: Bielice 127, 48-316 Łambinowice
•Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnych i Uzależnionych w Opolu, Adres: Opole,  ul. Kś. Popiełuszki 18, 45-601 Opole

Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
•Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bielicach
Adres: Bielice 127, 48-316 Łambinowice

Tymczasowego miejsca w noclegowni
•Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnych i Uzależnionych w Opolu, Opole,  ul. Kś. Popiełuszki 18, 45-601 Opole


 Miejsca w ogrzewalni
•nie wpłynęła żadna oferta ,
                                                              
               
Oferty były kompletne pod względem formalnym.

                                                                                    Dyrektor
                                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                      Anna Gałczyńska

 

 

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Namysłowie zostało opublikowane Zarządzenie Nr 36/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej, poprzez powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, polegającego na zapewnieniu schronienia  dla osób bezdomnych z terenu Gminy Namysłów

 

Opublikowano również treść otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej poprzez powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej - zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Namysłów w roku 2019.

 

Więcej informacji na stronie biuletynu.

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie zostało opublikowane Zarządzenie Nr 37/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, poprzez powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Opublikowano również treść zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Więcej informacji na stronie biuletynu.

 

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

Namysłów, 13.12.2018 r.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.Nazwa i adres zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Harcerska 1
46-100 Namysłów
tel. 77 4 107 502


2.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, a także z zakresu innych dziedzin prawa (np. karnego, cywilnego) dla  rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, które wyrażają chęć współpracy i  wezmą udział w projekcie : "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

3.Szczegółowy zakres zamówienia:
1)Przeprowadzenie usług pomocy prawnej, konsultacji, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego w ilości 8 godzin średniomiesięcznie dla uczestników w/w projektu.
2)Miejsce prowadzenia pomocy prawnej – Ośrodek Pomocy Społecznej Namysłów, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów (Centrum Wsparcia Rodziny)
3)Prowadzenie imiennej listy obecności uczestników projektu.
4)Prowadzenie dokumentacji z realizacji porad prawnych z obowiązującymi logotypami projektowymi.
5)Prowadzenie oraz dostarczanie Zamawiającemu wypełnionych indywidualnych kart pracy.
6)Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji pomocniczej z przeprowadzonego poradnictwa prawnego
4.Termin realizacji zamówienia: 01stycznia 2019r.–  31 grudzień 2020 r.

5.Oferta powinna zawierać:
1)Formularz ofertowy.
2)Kopię dokumentów potwierdzających  posiadane uprawnienia do przeprowadzenia porad prawnych.. 
3)Stawkę brutto za 1 godzinę porad prawnych.
4)Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych.
5)Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
6)Oświadczenie o niekaralności.
6.Sposób przygotowania oferty:
1)Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem lub długopisem),
2)Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną,
3)Oferta powinna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
7.Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
1)Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2)Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
•cena ofertowa określona za 1 godzinę poradnictwa – 100%

8.Warunki dodatkowe
1)Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków na każdym etapie postępowania.
2)Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn unieważnienia.
3)Zamawiający zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami.
9.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Bożena Sikora – tel. 77 4 107 507
10.Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, pokój 21 tel. 77 4 107 503 w terminie do dnia 27.12.2018 r. z dopiskiem dotyczy usług prawnych.
11.Załączniki do niniejszego zapytania:
Załącznik  – Formularz ofertowy znajduję się na stronie  BIP Urzędu Miejskiego w Namysłowie w zakładce Jednostki Organizacyjne/Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie/ ogłoszenia o naborze    
Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka – nazwy firmy świadczącej w/w usługi dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

Anna Gałczyńska

 

 
W związku ze zbliżającą się zimą Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie zwraca się z apelem do społeczności lokalnej o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które  z uwagi m.in. na wiek, niepełnosprawność, szeroko rozumianą niezaradność życiową mogą być zagrożone wyziębieniem lub bezdomnością.
  W najbliższym czasie temperatura w ciągu dnia i nocy ulegnie znacznemu obniżeniu, co stanowi bardzo trudny okres dla bezdomnych i osób przebywających w nieogrzewanych pustostanach oraz  na terenie ogródków działkowych.
Pracownicy socjalni naszego Ośrodka starają się na bieżąco monitorować miejsca, w których takie osoby mogą przebywać, jednakże to sygnały ze strony środowiska lokalnego sprawiają, że pomoc do takich osób trafia najszybciej.
Jeżeli spostrzeżemy człowieka leżącego na chodniku, czy śpiącego na ławce, nie pozostawajmy obojętni na los takiej osoby. Nie przechodźmy obojętnie obok kogoś, komu może grozić zamarznięcie.
Liczymy na  współpracę i jesteśmy przekonani, że skoordynowane działania wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.
Wszelkie informacje na temat osób bezdomnych należy zgłaszać do:
•Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, tel. 77 4 107 500 lub końcówka  513, 508, 507 ( od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00),
•Straży Miejskiej w Namysłowie -Dworzec kolejowo-autobusowy, I piętro, pok. 10, tel. 504 393 400
•Policji (tel.  77 4 039 143 lub 112).

 

 

 


Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Harcerska 1 w Namysłowie
46-100 Namysłów

 

informuje o wyniku postępowania na prowadzenie sesji mediacji rodzinnych polegających na przeprowadzeniu usług wsparcia rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej  poprzez terapię i mediacje Wybrano ofertę :

DIALOG
Mediacje, Komunikacja Interpersonalna , Doradztwo
Karolina Stejbach
ul. Piastowska8/3
46-200 Kluczbork


Uzasadnienie wyboru:


Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie kryteria zawarte w ogłoszeniu.


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Namysłowie
Anna Gałczyńska

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie w Namysłowie  przy współpracy  Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w ramach realizowanego  projektu socjalnego „RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY” zaprasza mieszkańców Gminy Namysłów doznających przemocy w rodzinie, świadków oraz osoby zagrożone przemocą na bezpłatne dyżury specjalistów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, pok. nr 2-3  na parterze w dniach 24-27 września 2018 r.  w godz. od 16:00 do 17:00

24.09.2018   Przewodniczący ZI, Policjant, Zawodowy kurator sądowy dla dorosłych, Pracownik socjalny.
25.09.2018 Przewodniczący ZI, Zawodowy kurator rodzinny i nieletnich, Radca Prawny, Pedagog, Pracownik socjalny.
26.09.2018  Przewodniczący ZI, Policjant, Terapeuta ds. uzależnień, Przedstawiciel służby zdrowia, Psycholog.
27.09.2018  Przewodniczący ZI, Policjant, Pracownik socjalny, Psycholog.

W miesiącu listopadzie dyżury specjalistów odbędą się w dniach od 26-29.11.2018r.

 

  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie w Namysłowie

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

 

Namysłów, 18.09.2018 r


1.Nazwa i adres zamawiającego:


 Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Harcerska 1
46-100 Namysłów
tel. 77 4 107 502


2.Przedmiotem zamówienia są usługi mediacyjne polegające na:


Prowadzeniu sesji mediacji rodzinnych polegających na przeprowadzeniu usług wsparcia rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej  poprzez terapię i mediacje przez Zleceniobiorcę  na rzecz Zleceniodawcy dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, które wyrażają chęć współpracy i  wezmą udział w projekcie : "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna


3.Szczegółowy zakres zamówienia:
1)Przeprowadzenie usług mediacji dla 15 rodzin biorących udział w w/w projekcie.
W 2018r. wsparciem mediatora zostaną objęte 3 rodziny, w latach 2019 i 2020  wsparciem mediatora zostanie objętych po 6 rodzin.
Dla każdej rodziny przeznaczona jest 1 sesja mediacyjna obejmująca 4 godziny.
2)Miejsce prowadzenia mediacji:
 Ośrodek Pomocy Społecznej Namysłów, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów (Centrum  Wsparcia Rodziny).
3)Prowadzenie imiennej listy obecności uczestników projektu.
4)Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodzinami zgodnie z wymogami projektu a także współpracy z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, psychologiem i koordynatorem projektu w zakresie planowania i realizacji zadań.


4.Termin realizacji zamówienia: 01 listopada 2018 r. – 31 grudzień 2020 r.

5.Oferta powinna zawierać:
1)Formularz ofertowy.
2)Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnienia do przeprowadzenia mediacji.
3)Stawkę brutto za 1 sesję mediacji dla rodziny ( 1 sesja = 4 godziny) 
4)Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych.
5)Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. z późn. zm.)
6)Oświadczenie o niekaralności.

6.Sposób przygotowania oferty:
1)Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem lub długopisem),
2)Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną,
3)Oferta powinna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

7.Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
1)Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2)Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
•cena ofertowa określona za 1 sesję mediacji – 100%

8.Warunki dodatkowe
1)Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków na każdym etapie postępowania.
2)Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn unieważnienia.
3)Zamawiający zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami.

9.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest  – Zofia Sławenta-Birska tel. 77 4 107 502

10.Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1,pokój 21, Tel. 77 4 107 503  w terminie do dnia 18.10.2018 r. z dopiskiem:  Oferta na  usługi mediacyjne 

11.Załącznik  – Formularz ofertowy znajduję się na stronie  BIP Urzędu Miejskiego w Namysłowie w zakładce Jednostki Organizacyjne/Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie/ ogłoszenia o naborze    
Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka – nazwy firmy świadczącej w/w usługi dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

 

 

 

 

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru  na w/w stanowisko  została wybrana


Pani Alicja Dzikowska

Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko asystenta rodziny .

 


Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej w Namysłowie
Anna Gałczyńska

 

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.