Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, iż zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe o pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
Zgodnie z art 14 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z art. 14 ust. 3a ww. ustawy obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 1a, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego .
    W związku z powyższym od 1 września 2016 r. dzieci w wieku 5 lat nie są objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, a więc nie przysługuje na nie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, iż decyzje z zasiłku rodzinnego przyznające dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 na dzieci nie spełniające wymagań ustawowych zostaną uchylone w danym zakresie.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie  informuje, że rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby od  września 2016r. do 30 czerwca 2017r. zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą  już zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie  od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 12:00
Pomoc w formie posiłku będzie przyznawana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 771,00 zł na jedną osobę w rodzinie.
Dochód ustalany jest na podstawie zaświadczeń i decyzji potwierdzających wysokość dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr189 poz.1598 z późn. zm.).
Ośrodek  Pomocy Społecznej w Namysłowie zatrudni  psychologa do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w szczególności do pracy z dziećmi autystycznymi na terenie Gminy Namysłów  
Charakter umowy: umowa zlecenie 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

Anna Gałczyńska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „ Czysty Aniołek” zainicjowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły.

Zbieramy środki czystości dla najuboższych dzieci.

Mydła , szampony, pasty, szczoteczki do zębów oraz ręczniki, to podstawowe środki czystości, których często brakuje w najuboższych rodzinach.

Wszystkie osoby, instytucje, sklepy, hurtownie, które chciałyby pomóc potrzebującym dzieciom mogą dostarczać artykuły higieniczne do:

                                   Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

                                   ul. Harcerska 1

                                   II piętro, pok. 21 w godz. 8.00-14.00

                                   (tel. 774107503)

Zebrane środki czystości pracownicy socjalni  oraz asystent rodziny przekażą dzieciom z najuboższych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Namysłów.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, że z dniem 1 lipca bieżącego roku upływa termin składania wniosków z możliwością ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Zapraszamy mieszkańców  do składania wniosków  do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie , przy ul. Harcerskiej 1 od poniedziałku  do  piątku od godz. 7. 00 do 15. 00 pok. 8, 9, 10.

Dla przypomnienia:

 • rodzicom przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
 • Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.
 • 500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego. Nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin.
 • Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów, tym samym nie będzie skutkował utratą prawa do w/w świadczeń.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Harcerska 1

poszukuje kandydatów na:

 • kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych
 • opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  prowadzi stały nabór kandydatów na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych  i opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie kuratora lub opiekuna, Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie kuratora lub opiekuna następuje w drodze postanowienia Sądu.

Uwaga: Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej lub opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie  

I. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 

Zadania: opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie - w miarę możliwości - jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem - tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego. Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, takich jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora). Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

II. Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Zadania: ochrona interesów osobistych i majątkowych osoby nad którą sprawuje opiekę, w szczególności: dbanie o środki do życia osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (w razie ich braku powinien dochodzić dla niej odpowiednich świadczeń)sprawowanie  zarządu nad jej majątkiem: m.in. poprzez sporządzenie inwentarza majątku osoby ubezwłasnowolnionej, przedstawienie go sądowi, a następnie nadzór nad nim dbanie o opiekę lekarską - tak aby osoba całkowicie ubezwłasnowolnionej nie szkodziła sobie i nie stanowiła zagrożenia dla innych reprezentowanie wobec osób trzecich - zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczeń woli. Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych: nie może (przez własne działanie) stać się stroną żadnej umowy; np.: nie może zawrzeć umowy pożyczki, najmu, zlecenia, umowy o dzieło czy też umowy o pracę; nie może sama sprzedać lub darować należących do niej rzeczy (np. nie może sprzedać lub wynająć mieszkania).Nie może tez sporządzić samodzielnie testamentu.  Może jedynie zawierać umowy dotyczące drobnych, bieżących spraw życia codziennego (np. dokonywanie drobnych zakupów, korzystanie z drobnych usług itd.). Niektórych czynności prawnych osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może dokonać ani sama, ani przez opiekuna, są to m.in.: zawarcia małżeństwa, uznania dziecka, sporządzenia lub odwołania testamentu. Ubezwłasnowolnienie całkowite nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń w działalności artystycznej, literackiej itp.

III. Wynagrodzenie

Na żądanie kuratora  lub opiekuna Sąd opiekuńczy może przyznać  stosowne wynagrodzenie (okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono  z dochodów lub majątku osoby, dla której ustanowiono kuratora  lub opiekuna. Jeśli osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw  (tj. obecnie kwoty 393 zł/m-c).

IV.  Wymagania wobec kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych  (pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych.

Od kandydata wymaga się nieposzlakowanej opinii, dobrego stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora. Osoba taka nie może być karana.  Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem osoby ubezwłasnowolnionej.

V. Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna/ kuratora proszone są o złożenie:

 • CV (wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji)
 • oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • listu motywacyjnego w siedzibie Ośrodka lub drogą mailową:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub przesłanie dokumentów  pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie ,   ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów, z dopiskiem: „Kandydat na kuratora/opiekuna".

Rekrutacja ma charakter ciągły. Informujemy, że skontaktujemy się tylko  z wybranymi kandydatami; zostaną  oni zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji, w którym konieczne będzie złożenie nast. dokumentów:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania kurateli /opieki prawnej Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy powierzonych danych osobowych
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje (oryginały do wglądu).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 774107502 (poniedziałek – piątek 8 – 12.00). Informacji udziela Pani Anna Gałczyńska  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, że w dniu 12.04.2016r mieszkańcy Gminy Namysłów, będą mogli spotkać się z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Pracownicy udzielą  odpowiedzi na nurtujące pytania  na temat programu"Rodzina 500 plus"

Specjalnie oznakowany  samochód odwiedzi miejscowość :

 • Namysłów ( Rynek godz.11.00-13.00) 
 • Kowalowice ( świetlica wiejska  godz. 9.00-10.30 )
 • Smarchowice Wielkie ( szkoła godz.13.30-14.30)

Wszystkich zainteresowanych  serdecznie zapraszamy

Od kwietnia 2016 r. będzie można składać wnioski na świadczenie wychowawcze w programie RODZINA 500+ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Program "Rodzina 500 plus" to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

 • 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
 • Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 • Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
 • Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają  świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalenia dochodu, jeżeli zamieszkuje z rodzicami i utrzymuje się ze wspólnych dochodów. Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci definiuje "pierwsze dziecko" jako jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia.

W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy, począwszy od 1 kwietnia 2016 r. (01.04.2016 r. - 01.07.2016 r.) prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od wejścia w życie ustawy - czyli od 01.04.2016 r. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego dla złożonych w tym terminie wniosków następuje w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Osoby, które złożą wnioski po 1 lipca 2016 r. nabędą prawo do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku.

Rodziny z terenu Gminy Namysłów nie wnoszące o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko będą mogli składać wnioski w świetlicach wiejskich (według załączonego harmonogramu).

Miejscowość Dzień przyjmowania wniosku

Smarchowice Śląskie, Niwki, Barzyna

Świetlica wiejska w Smarchowicach Śląskich
18.04.2016  godz. 10.00-17.00
19.04.2016  godz.  8.00-14.00

Brzozowiec

Świetlica wiejska w Brzozowcu
28.04.2016 godz. 10.00-17.00
29.04.2016 godz.  8.00-14.00

Krasowice

Świetlica wiejska w Krasowicach
09.05.2016 godz. 10.00-17.00
10.05.2016 godz.  8.00-14.00

Głuszyna, Brzezinka

Świetlica wiejska w Głuszynie
20.04.2016 godz. 10.00-17.00
21.04.2016 godz.  8.00-14.00

Przeczów

Świetlica wiejska w Przeczowie
10.05.2016 godz. 10.00-17.00
11.05.2016 godz.  8.00-14.00

Jastrzębie, Nowy Folwark

Świetlica wiejska w Jastrzębiu
26.04.2016 godz. 10.00-17.00
27.04.2016 godz.  8.00-14.00

Woskowice Male

Świetlica wiejska w Woskowicach Małych
18.04.2016  godz. 10.00-17.00
19.04.2016 godz.  8.00-14.00

Baldwinowice, Igłowice, Bukowa Śląska

Świetlica wiejska w Bukowie Śląskiej
09.05.2016 godz. 10.00-17.00
10.05.2016 godz.  8.00-14.00

Kamienna, Rychnów

Świetlica wiejska w Kamiennej
14.04.2016 godz. 10.00-17.00
15.04.2016 godz.  8.00-14.00

Objazda, Kowalowice , Nowy Dwór, Michalice, Józefków

Świetlica wiejska w Kowalowicach
20.04.2016 godz. 10.00-17.00
21.04.2016 godz.  8.00-14.00

Smogorzów, Pawłowice

Świetlica wiejska w Smogorzowie
28.04.2016 godz. 10.00-17.00
29.04.2016 godz.  8.00-14.00

Ligota Książęca

Świetlica wiejska w Ligocie Książęcej
18.04.2016 godz. 10.00-17.00
19.04.2016 godz.  8.00-14.00

Minkowskie

Świetlica wiejska w Minkowskiem
28.04.2016 godz. 10.00-17.00

Ziemiełowice, Łączany

Świetlica wiejska w Łączanach
14.04.2016 godz. 10.00-17.00

Smarchowice Wielkie, Smarchowice Nowe, Krzemienie, Żaba

Świetlica wiejska w Smarchowicach Nowych
20.04.2016 godz. 10.00-17.00
21.04.2016 godz.  8.00-14.00

Mikowice

Świetlica wiejska w Mikowicach
28.04.2016  godz. 10.00-17.00
29.04.2016  godz.  8.00-14.00

Pozostałych mieszkańców zapraszamy do siedziby OPS w Namysłowie przy ul. Harcerskiej.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Rodzina 500 plus

 

 

 

1 tys. zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

Kto będzie mógł skorzystać ze świadczenia/Komu będzie przysługiwało świadczenie?

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego

Z nowego świadczenia będą mogli skorzystać:

 • studenci,
 • osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),
 • osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.

O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Skorzystają z niego również rodzice, których dziecko urodzi się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego - w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Na jakich zasadach będzie przyznawane świadczenie?

Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.

Co będzie przysługiwało osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego będzie?

 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę  wychowywanych dzieci,
 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem z tego samego dziecka.

Kto nie skorzysta ze świadczenia?

 • osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie będą mogły skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego,
 • w momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego,
 • nowy zasiłek nie będzie przysługiwał również osobom, które korzystają z tego typu świadczeń - z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych).

Kiedy zgłosić się po świadczenie?

Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.

 

 

Dnia 18 grudnia 2015 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie odbyło się spotkanie wigilijne dla mieszkańców gminy Namysłów. Spotkanie skierowane było w szczególności dla osób samotnych, bezdomnych, które nie mają możliwości spędzenia tego szczególnego czasu z rodziną. Uroczystość ta zorganizowana została przez pracowników OPS. Dziękujemy zaproszonym gościom za przyjęcie zaproszenia.

Dziękujemy Ks. Henrykowi Jacak za duchowe wsparcie i modlitwę, Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Namysłowie za przygotowanie potraw wigilijnych, Nadleśnictwu Namysłów za nie odpłatne przekazanie choinki oraz Namysłowskiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie naczyń.

Dziękujemy Zespołowi Dominanta oraz ich opiekunowi Panu Marcinowi Mysiorek z Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie za przepiękne wykonanie utworów muzycznych, które przeniosły wszystkich w świat łagodności, spokoju i wyciszenia.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
wraz z pracownikami

Apel do mieszkańców Gminy Namysłów o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w okresie jesienno-zimowym.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.
Każdą informację przekażmy służbom społecznym o osobach starszych, samotnych, bezdomnych
o tych, których nie znamy a wydaje nam się, że potrzebują pomocy.

Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicach dworców, ogródków działkowych.

Apelujemy do wszystkich, zarówno mieszkańców jak i różnych służb. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli odpowiednim służbom na czas przyjść z pomocą.

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.