Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji:
„ Czysty Aniołek” zainicjowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły.  Zbieramy środki czystości dla najuboższych dzieci do 14.06.2019r .
Mydła , szampony, pasty, szczoteczki do zębów oraz ręczniki, to podstawowe środki czystości, których często brakuje w najuboższych rodzinach.
Wszystkie osoby, instytucje, sklepy, hurtownie, które chciałyby pomóc potrzebującym dzieciom mogą dostarczać artykuły higieniczne do:
                                   Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
                                   ul. Harcerska 1
                                   I piętro, pok.14 w godz. 8.00-14.00
                                   (tel. 77 410-75-00)
Zebrane środki czystości pracownicy socjalni  oraz asystenci rodziny przekażą dzieciom z najuboższych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy

 

                                 

 

 

 

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

           Namysłów 29.04.2019 r.

 

 

Protokół zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO


Dotyczy : Ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego na zasadach rozeznania rynku
1.Nazwa zamówienia: usługa kompleksowego zorganizowania i wykonania wyjazdu  integracyjnego do Zakopanego dla rodziców i dzieci przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w gminie Namysłów w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
2.Termin realizacji : 14-16.06.2019 r.
3.Zapytanie internetowe zamieszczone na stronie internetowej w dniu: 15.04.2019 r.
4.Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie. Ul. Harcerska 1, tablica ogłoszeń – w dniu: 15.04.2019 r.
Na stronie internetowej http://www.opsnamyslow.pl/ w dniu: 15.04.2019 r.;
5.Termin składania ofert upłynął w dniu 25.04.2019 r. i wynosił 11 dni kalendarzowych
6.Do terminu wyznaczonego na składanie ofert wpłynęły 3 oferty.
7.Zbiorcze zestawienie ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena – waga max.

Razem punkty

1.

Biuro Podróży” Kormoran” s.c.

Gabus Krzysztof, Izydorczyk Jarosław ul. Jaronina 3/1

46-300 Olesno

Data wpływu:  25.04.2019

 

    19 800,00 zł

 

       82,95

2.

Przewóz osób Andrzej Siwik

Roszkowice 71B

Biuro Podróży AS-Travel

46-220 Byczyna

 Data wpływu:  25.04.2019

 

 

    16 425,00 

 

      100,00

3.

„ Conti” Biuro podróży s.c.

A. Kwiatkowska, S. Kwiatkowski

Ul. Grunwaldzka

46-200 Kluczbork

Data wpływu:  25.04.2019

 

    17 775,00 zł

 

        92,40


8.W przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2.
9.Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta jest najkorzystniejsza z punktu przyjętych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert.
10.Unieważnienie : nie dotyczy.
11.Postępowanie prowadziła: Bożena Sikora.

                                                                                               Zatwierdzam:
                                                                                Dyrektor Ośrodka Pomocy  Społecznej
                                                                                           w Namysłowie
                                                                                             Anna Gałczyńska
                                                                              

 

 

 

 

          

 

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Zapytanie ofertowe prowadzone na zasadach rozeznania rynku
Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

 

Siedziba Zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów- tablica ogłoszeń - w dniu: 15.04.2019 r.;
Na stronie internetowej  http://www.opsnamyslow.pl/ w dniu: 15.04.2019 r.;
Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.


Nazwa zamówienia:

Usługa kompleksowego zorganizowania i wykonania wyjazdu integracyjnego do Zakopanego dla rodziców i dzieci przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w gminie Namysłów w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

1.Zamawiający
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie
 Ul. Harcerska 1
 46-100 Namysłów
 NIP: 752-11-31-978  REGON: 004501839
 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.Tryb postępowania
2.1.Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia stosując zasadę rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. rozdział 6.5.1.
2.2.W prowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
2.3.Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
2.4.Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do ogłoszenia).
2.5.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów;
2)inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie jest Zofia Sławenta Birska, kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 77 4107 502
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zwanej ustawą wdrożeniową
4)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z umową
o dofinansowanie przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu;
5)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 
6)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7)posiada Pani/Pan:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8)nie przysługuje Pani/Panu:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 .
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3.Opis przedmiotu zamówienia:
3.1.Nazwa zamówienia: usługa kompleksowego zorganizowania i wykonania wyjazdu integracyjnego do Zakopanego dla rodziców i dzieci przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w gminie Namysłów w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
3.2Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia – Wzór umowy.
4. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: 14.06.2019 r. – 16.06.2019 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
5.1O udzielenie zamówienia mogę ubiegać się Wykonawcy podający doświadczenie w należytym wykonywaniu (organizacji i przeprowadzeniu), zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 1 kompleksowej usługi polegającej na organizacji wycieczki dla min. 45 osób;
5.2O udzielenie zamówienia mogę ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 poz. 2361);
5.3O udzielenie zamówienia mogę ubiegać się Wykonawcy dysponujący sprawnym min. 1 autokarem wyposażonym w sprawne pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera;
5.4O udzielenie zamówienia mogę ubiegać się Wykonawcy dysponujący min. 1 osobą – kierowcą z min. rocznym doświadczeniem zawodowym jako kierowca autobusu.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty oraz referencje (dokumenty potwierdzające posiadania należytego doświadczenia).
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
7.1Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane drogą elektroniczną lub faxem.
7.2Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej.
7.3Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
7.4Na każdym etapie postępowania przed terminem składania ofert Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający może udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później przed upływem terminu składania ofert, jeżeli będzie to możliwe.
7.5Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynie po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7.6W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
w wyniku złożonych zapytań.
7.7W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę zamawiający upublicznia w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.
7.8Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz upublicznia tą informację w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.
8.Wadium
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
9. Termin związania ofertą:
9.1Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
9.2Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.
10.Opis sposobu przygotowywania ofert:
10.1Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia pn.: TREŚĆ OFERTY.
10.2Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu.
10.3Oferta zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje, zawarte
w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
10.4Oferta stanowi oświadczenie woli Wykonawcy. Składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie Wykonawca przyjmuje warunki ogłoszenia o zamówieniu, postanowienia zawarte we wzorze umowy oraz 30-dniowy termin związania ofertą.
10.5Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku innym niż język polski.
10.6Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.:
10.6.1w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres poczty Zamawiającego) lub
10.6.2w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10.7Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane, w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba-osoby podpisująca-e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (np. do podpisania oferty). 
10.8Przy sporządzaniu oferty, oświadczeń i dokumentów, dla których Zamawiający przygotował druki należy kierować się tymi drukami.
10.9Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, musi być parafowane przez Wykonawcę (uprawnione do reprezentacji osoba/y, które podpisały ofertę).
10.10Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – jako konsorcjum.
10.11W przypadku, konsorcjum wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.12Zapisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, będących uczestnikami konsorcjum.
10.13Jeżeli oferta konsorcjum została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
10.14Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
10.15W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę swojego pełnomocnika do reprezentowania podczas prowadzonego postępowania Wykonawca musi złożyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, oraz stosowne pełnomocnictwo wystawione dla pełnomocnika reprezentującego uczestników konsorcjum (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie),gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
10.16Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
11.Termin składania
Oferty należy składać do końca upływu dnia 25.04.2019 r. z tym, że oferty składane
w formie pisemnej przyjmowane będą w godzinach urzędowania Zamawiającego tj.: od 7:00 do 15:00  w dni tygodnia od poniedziałku do piątku.
12.Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.
13.Kryteria oceny oferty:
13.1Cena – waga max. 100/100 pkt.
Kryterium cena będzie obliczane wg wzoru:
Ilość punktów = (Najniższa zaoferowana cena brutto spośród złożonych ofert/Cena brutto badanej oferty brutto) x 100 pkt.
13.2Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów i odpowiadająca wszystkim warunkom w przedstawionym ogłoszeniu.
13.3Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:
13.3.1oczywiste omyłki pisarskie,
13.3.2.oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
13.3.3.inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.4Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
13.5Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu.
13.6Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnej oferty
w przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.
13.7Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku nieotrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację przedmiotu zamówienia.
14.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia Zamawiającemu:
14.1właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy)o ile dokumenty te nie będą dostępne do pobrania samodzielnie przez Zamawiającego z dostępnych bezpłatnych baz,
14.2Szczegółowej kalkulacji kosztów złożonej oferty.
15.Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
Bożena Sikora tel.: 77 4 107 507, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
16.Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
17.Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.
18.Z przeprowadzonego i zakończonego postępowania zostanie sporządzony protokół, który jest jawny. 
19.Załączniki do ogłoszenia: stronie http://bip.namyslow.eu/1972/ogloszenia-o-naborze.html?PagePreviewCode=2F8F5C5FF5B86468B34D211E79744762&prev=1


                                                                                    Dyrektor
                                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                   Anna Gałczyńska

 

 

Namysłów, dnia 05.04.2019


Zawiadomienie  o wyborze oferty
Na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 poz. 1508 z późn. zm.), oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynikających z § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, na rzecz dzieci ze zdiagnozowanym całościowym zaburzeniem rozwoju w ich miejscu zamieszkania tj. na terenie Gminy  Namysłów.

Wybrano ofertę :


Poradnia Wielospecjalistyczna
Leczenia Zaburzeń Neurorozwojowych
Diagnostyki Terapii i Rehabilitacji
DOBRY START
ul. Północna 19B
56-400 Oleśnica 


Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie kryteria zawarte w ogłoszeniu


                                                                                    Dyrektor
                                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                   Anna Gałczyńska

 


Namysłów, dnia 25 marca 2019 r.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO
ds. księgowości funduszu alimentacyjnego
w jednostce:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana Pani Bożena Sikora,
zamieszkała w  Miejscu.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kwalifikacje, doświadczenie oraz umiejętności zawodowe kandydatki w ocenie komisji, pozwolą na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku ds. księgowości funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

 

                                                     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Namysłowie
Anna Gałczyńska

 

 

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie opublikowano  treść zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Więcej informacji na stronie biuletynu.

 

Namysłów, dnia 5.03.2019 r.

 

DYREKTOR  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  NAMYSŁOWIE
OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATÓW  NA  WOLNE  STANOWISKO
ds. księgowości funduszu alimentacyjnego (w wymiarze 1/2 etatu)
w jednostce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów


1. Wymagania niezbędne:
a. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
b. doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z księgowością budżetową,
c. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d. brak skazania  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
e. posiadanie  nieposzlakowanej opinii,
f. posiadanie wiedzy  w zakresie prowadzonych spraw.
2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
a. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego,
b. samodzielność,
c. umiejętności analityczne,
d. odpowiedzialność,
e. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a. bieżąca weryfikacja należności  z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ze stanowiskiem merytorycznym,
b. ewidencja księgowa wydatków budżetowych funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,
c. prowadzenie ksiąg rachunkowych z zakresu wydatków i dochodów funduszu alimentacyjnego,
d. sporządzanie w terminach miesięcznych przypisów należności alimentacyjnych wraz        z odsetkami,
e. comiesięczne rozliczanie wpływu należności i ich terminowe przekazywanie na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
f. ewidencja należności funduszu alimentacyjnego zgodnie z dokumentacją w zakresie ich  umarzania, odroczenia terminu spłaty bądź rozłożenia na raty,
g. przygotowywanie danych do sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu funduszu alimentacyjnego,
h. sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków i dochodów.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w wymiarze 1/2 etatu. Planowane zatrudnienie od dnia 1 kwietnia 2019 r.
Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz zarządzenie Nr 5/09 Kierownika OPS z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie, z późn. zm.

5.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).
6.Wymagane dokumenty
a.list motywacyjny,
b.życiorys (CV) podpisany własnoręcznie,
c.kserokopie świadectw pracy,
d.kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e.kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
f.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
g.oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
h.oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
i.oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.
7.O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : "Nabór na stanowisko  ds. księgowości funduszu alimentacyjnego":
a.osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1,pok.  Nr 20 - II piętro,
b.drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie,ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów,
c.w terminie do dnia 15 marca 2019 r. do godz. 1500.
Dopuszcza się składanie dokumentów  drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym,  w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579).
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.
9.Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko ds. księgowości funduszu alimentacyjnego. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą".
10.Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie.
11.Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
12.Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
13.W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
14.Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie zgodnie z  postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 4/10 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie
Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:
1.Administratorem danych osobowych kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie z siedzibą przy ul. Harcerska 1.
2.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska1, 46-100 Namysłów, telefon: 774107 502, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnienie pracownika w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora danych będzie skutkować brakiem możliwości zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5.Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do przenoszenia danych.
7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
9.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania danych przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

               Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej 
             w Namysłowie

             Anna Gałczyńska

  Namysłów, dnia 21.01.2019


Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 13.12.2018 r. dotyczącego  przeprowadzenia pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, a także z zakresu innych dziedzin prawa(np. karnego,cywilnego) dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, które wyrażają chęć współpracy i  wezmą udział w projekcie :"Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna
- bez podania przyczyn unieważnienia co jest zgodne zapisem w pkt 8 ust. 1 zapytania ofertowego.

 Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
Anna Gałczyńska

 

Namysłów, dnia 16.01.2019

Zawiadomienie  o wyborze oferty

Na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 poz. 1508 z późn. zm.), oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynikających z § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, na rzecz dzieci ze zdiagnozowanym całościowym zaburzeniem rozwoju w ich miejscu zamieszkania tj. na terenie Gminy  Namysłów.
Wybrano ofertę :
•Pani Małgorzaty Strójwąs-Wika
•Pani  Marzeny Chuchro
•Pani Magdaleny Krocz
•Pomoc Psychologiczną - Jolanta Czarnecka -Kuka

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawcy złożył oferty spełniającą wszystkie kryteria zawarte w ogłoszeniu

                                                                                    Dyrektor
                                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                   Anna Gałczyńska

 

 

   Namysłów, dnia 14.01 2019r                                                      

 

Zawiadomienie  o wyborze oferty

 Świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) stosowanie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z póź.zm) w formie:

 


          
Tymczasowego  miejsca w schronisku dla osób bezdomnych:
•Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
Adres: Pępice 81, 49-317 Pępice
•Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bielicach
Adres: Bielice 127, 48-316 Łambinowice
•Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnych i Uzależnionych w Opolu, Adres: Opole,  ul. Kś. Popiełuszki 18, 45-601 Opole

Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
•Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bielicach
Adres: Bielice 127, 48-316 Łambinowice

Tymczasowego miejsca w noclegowni
•Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnych i Uzależnionych w Opolu, Opole,  ul. Kś. Popiełuszki 18, 45-601 Opole


 Miejsca w ogrzewalni
•nie wpłynęła żadna oferta ,
                                                              
               
Oferty były kompletne pod względem formalnym.

                                                                                    Dyrektor
                                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                      Anna Gałczyńska

 

 

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Namysłowie zostało opublikowane Zarządzenie Nr 36/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej, poprzez powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, polegającego na zapewnieniu schronienia  dla osób bezdomnych z terenu Gminy Namysłów

 

Opublikowano również treść otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej poprzez powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej - zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Namysłów w roku 2019.

 

Więcej informacji na stronie biuletynu.

 

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.