Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

 

 

 

                                 

 

 

 

 
 


              

 

                                                                                                                                                 

         Projekt pn. „Bliżej rodziny  i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy   opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

 

                                                                          Namysłów, 10.02.2020 r.

  


 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

 OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PSYCHOLOG
W WYMIARZE 1/2 ETATU
 przewidywany okres zatrudnienia 1.03.2020 r. - 31.12.2020 r.  


 
1. Wymagania niezbędne:
Psychologiem może być osoba, która:

1)     Posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.

2)     Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona      ani ograniczona.

3)     Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

4)     Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5)     Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

6)     Posiada staż pracy wynoszący co najmniej 3 lata na stanowisku psychologa.

7)     Nieposzlakowaną opinię.


2.Wymagania dodatkowe:

 1)     Znajomość przepisów z zakresu: ustawy z dnia 12 marca o 2004 r. pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

2)     Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

3)     Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań.

4)     Wysoki stopień empatii.

5)     Kreatywność, dyspozycyjność.

6)     Umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office.

7)     Prawo jazdy kat. B.

8)     Umiejętność pracy w zespole.

 


3. Zakres wykonywanych zadań:

 

1)     Wsparcie rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

2)     Specjalistyczne poradnictwo oraz prowadzenie konsultacji psychologicznych, terapii  mediacji oraz interwencyjne udzielanie pomocy psychologicznej.

3)     Diagnozowanie i opiniowanie.

4)     Dokumentowanie wykonywanych zadań.

5)     Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby projektu, współpraca z pracownikiem socjalnym oraz  koordynatorem projektu.


4.Wymagane dokumenty:

 1)     List motywacyjny;

2)     Oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)     Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4)     Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy;,

5)     Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy;

6)     Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków psychologa;

7)     Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)     Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)     Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;

10)  Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

5. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na stanowisko pracownika socjalnego. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą".

 

 

6. Informacje dodatkowe:
Praca psychologa będzie wykonywana w ramach stosunku pracy na ½ etatu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1 –   Centrum Wsparcia Rodziny.


6.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : "Kandydat na stanowisko  psychologa":

a.    osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1,  pok.  Nr 21.

b.    drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie,  ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów,

c.    w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. do godz. 1200.


Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej   w Namysłowie 

Dane kontaktowe administratora

Adres pocztowy: ul. Harcerska 1 46-100 Namysłów
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer telefonu: 774107507

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator – powołała inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych   z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy om pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze    w Ośrodku Pomocy Społeczne w Namysłowie

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom  i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w  jednolitych rzeczowym wykazie  akt.

Prawa podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), sprostowania ( art. 16 RODO), ich usunięcia( art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania  (art. 16 RODO),  a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( art. 19 RODO) oraz do przenoszenia danych (art. 20 RODO), a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych   w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody ( art. 7, ust.3 RODO).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

 

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

(-) Jadwiga Kulczycka


 

 

                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

Wszystkie niezbędne załączniki do pobrania na stronie biuletynu

                    Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Załącznik 1 - Treść oferty

Załącznik 2 - Wzór umowy 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Wszystkie niezbędne załączniki do pobrania na stronie biuletynu

           Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie. 

 

 

 

 

 

 

  Wszystkie niezbędne załączniki do pobrania na stronie iuletynu

           Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


– ruszyła druga edycja programu dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji programu terapeutycznego „Galopem po moc”. Jego adresatami są rodzice i dzieci, które doświadczyły przemocy. Zajęcia będą odbywały się z udziałem koni trenerów.

 

Celem w/w programu jest wzmocnienie poczucia wartości oraz uporanie się z konsekwencjami przemocy. Podczas spotkań rodzic-dziecko podejmowane są próby poprawy wzajemnej komunikacji.

Całość odbywa się w atmosferze wzajemnego szacunku i respektowania granic pomiędzy rodzicem oraz dzieckiem w ramach „porozumienia bez przemocy”.


Aby wziąć udział w programie należy zapisać się na konsultację kwalifikującą pod nr tel. (22) 824 25 01. Udział w programie jest bezpłatny. 

Część z udziałem koni odbywać się będzie w stajni na warszawskiej Białołęce, a pozostałe spotkania –  w siedzibie „Niebieskiej Linii” IPZ.


Źródło:
http://www.niebieskalinia.pl/6666-ruszyly-zapisy-do-2-edycji-programu-terapeutycznego-galopem-po-moc

  

W dniu 24 stycznia 2020 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Poz. 2020).

 

 

Wskazany tekst jednolity zawiera zmiany wprowadzone na gruncie ustaw:

 

1) ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 2354),
2) ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60 i 934),
3) ustawą z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303), 4) ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Poz. 730),
5) ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 577),
6) ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 752),
7) ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 924),
8) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r. sygn. akt SK 2/17 (Dz. U. Poz. 1257),
9) ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Poz. 1394),
10) ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 9 grudnia 2019 r

 

Źródło:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/111

  

 

 

 

 

Od stycznia przez Internet można składać wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Aby to zrobić należy skorzystać z darmowego Systemu Obsługi Wsparcia, który dostępny jest pod adresem sow.pfron.org.pl. Sam proces składania wniosku nie jest skomplikowany. Aby to zrobić wystarczy użyć dostępnego kreatora.

Do złożenia wniosku potrzebny jest:
– dostęp do internetu
– konto w Systemie SOW
– Profil Zaufany

Osoby nie dysponujące podpisem elektronicznym ani profilem zaufanym, mogą wypełnić w/w wniosek w systemie SOW. Następnie należy go wydrukować i dostarczyć do jednostki samorządu terytorialnego. Osoby preferujące wniosek w formie papierowej w dalszym ciągu mogą tego dokonać w dni robocze bezpośrednio w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej informacji można uzyskać poprzez bezpłatną infolinię: 800 889 777 (czynna w dni robocze, w godzinach 9:00–17:00) albo przez tłumacza on-line języka migowego, dostępnego na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wnioski-o-turnusy-i-sprzet-ortopedyczny-takze-przez-internet 

 

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.