Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na mocy pkt.13.7 zapytania ofertowego dotyczącego usługi kompleksowego zorganizowania wyjazdu integracyjnego do miejscowości nadmorskiej w Polsce ( Mielno, Puck , Rewal itp.) dla rodziców i dzieci przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze w gminie Namysłów  w ramach projektu: projektu „ Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata2014-2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Przyczyną unieważnienia jest zbyt wysoka cena najkorzystniejszej oferty, która przewyższa kwotę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację przedmiotu zamówienia.

 

                                                                                                Zastępca Dyrektora OPS

                                                                                                     Malwina Jabłońska

 

 

Informujemy, że w dniu 10.04.2020 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie będzie czynny do godz. 12:00

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

 

 

Namysłów, 07.04.2020r.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym (osób dorosłych oraz dzieci martwo narodzonych) z terenu Gminy Namysłów, zgodnie z wyznaniem.

 

Wszystkie niezbędne załączniki oraz treść zapytania do pobrania na stronie biuletynu  Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 
 


              

 

                                                                                                                                                 

         Projekt pn. „Bliżej rodziny  i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy   opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

 

                                                                          Namysłów, 10.02.2020 r.

  


 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

 OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PSYCHOLOG
W WYMIARZE 1/2 ETATU
 przewidywany okres zatrudnienia 1.03.2020 r. - 31.12.2020 r.  


 
1. Wymagania niezbędne:
Psychologiem może być osoba, która:

1)     Posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.

2)     Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona      ani ograniczona.

3)     Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

4)     Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5)     Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

6)     Posiada staż pracy wynoszący co najmniej 3 lata na stanowisku psychologa.

7)     Nieposzlakowaną opinię.


2.Wymagania dodatkowe:

 1)     Znajomość przepisów z zakresu: ustawy z dnia 12 marca o 2004 r. pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

2)     Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

3)     Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań.

4)     Wysoki stopień empatii.

5)     Kreatywność, dyspozycyjność.

6)     Umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office.

7)     Prawo jazdy kat. B.

8)     Umiejętność pracy w zespole.

 


3. Zakres wykonywanych zadań:

 

1)     Wsparcie rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

2)     Specjalistyczne poradnictwo oraz prowadzenie konsultacji psychologicznych, terapii  mediacji oraz interwencyjne udzielanie pomocy psychologicznej.

3)     Diagnozowanie i opiniowanie.

4)     Dokumentowanie wykonywanych zadań.

5)     Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby projektu, współpraca z pracownikiem socjalnym oraz  koordynatorem projektu.


4.Wymagane dokumenty:

 1)     List motywacyjny;

2)     Oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)     Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4)     Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy;,

5)     Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy;

6)     Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków psychologa;

7)     Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)     Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)     Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;

10)  Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

5. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na stanowisko pracownika socjalnego. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą".

 

 

6. Informacje dodatkowe:
Praca psychologa będzie wykonywana w ramach stosunku pracy na ½ etatu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1 –   Centrum Wsparcia Rodziny.


6.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : "Kandydat na stanowisko  psychologa":

a.    osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1,  pok.  Nr 21.

b.    drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie,  ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów,

c.    w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. do godz. 1200.


Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej   w Namysłowie 

Dane kontaktowe administratora

Adres pocztowy: ul. Harcerska 1 46-100 Namysłów
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer telefonu: 774107507

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator – powołała inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych   z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy om pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze    w Ośrodku Pomocy Społeczne w Namysłowie

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom  i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w  jednolitych rzeczowym wykazie  akt.

Prawa podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), sprostowania ( art. 16 RODO), ich usunięcia( art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania  (art. 16 RODO),  a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( art. 19 RODO) oraz do przenoszenia danych (art. 20 RODO), a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych   w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody ( art. 7, ust.3 RODO).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

 

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

(-) Jadwiga Kulczycka


 

 

                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 


 

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.