Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

To jest strona archiwalna

Nowa strona znajduje się pod adresem:

 

https://namyslow.naszops.pl/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W NAMYSŁOWIE

 

informuje, że pozyskał środki na realizację projektu

„BIZNES TO PODSTAWA”

w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.2, Poddziałania 1.2.1

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu:

01.01.2022 - 30.10.2023

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 640 000,00 zł

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 roku życia, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

Uczestnicy:

Osoby młode w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie jako osoby bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, czyli stanowią tzw. młodzież NEET.

 

Oferowane wsparcie:

 • Przyznanie 25 osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości do 31 488 zł (jednak nie więcej niż 6-cio krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy).

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DO UDZIAŁU

W PROJEKCIE!

 

Więcej informacji:
tel. 77 419 09 22
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektu: Powiatowy Urząd Pracy
Namysłów, Plac Wolności 1

W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią i wzrostem zachorowań spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 oraz zaliczeniu powiatu namysłowskiego do strefy czerwonej, na podstawie zarządzenia nr 17/20 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie     z dnia 16 października 2020 r. wprowadza się czasowe ograniczenia dostępności osobistych wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Zaleca się kontaktować poprzez nw. formy komunikacji, natomiast bezpośrednie załatwianie spraw możliwe jest wyłącznie w przypadku konieczności osobistego stawiennictwa po wcześniejszym umówieniu za pośrednictwem telefonu lub maila:

1.    Dział świadczeń społecznych email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- świadczenia rodzinne, 500+, Dobry Start, tel. 77 410-75-10 lub 77 410-75-11 lub 77 410-75-12,

- fundusz alimentacyjny, tel. 77 410-75-13.

 

2.    Dział pomocy społecznej email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 77 410-75-00 lub 77 410-75-08.

 1. Dział księgowo-administracyjny email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 77 410-75-03.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie zalecanych środków bezpieczeństwa,                a przede wszystkim:

 • przychodzenie na wyznaczoną godzinę bez osób towarzyszących - które nie będą wpuszczane do budynku Urzędu,
 • zachowanie 1,5-metrowej odległości od drugiej osoby,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • noszenie rękawiczek,
 • zdezynfekowanie rąk środkiem odkażającym zaraz po wejściu do urzędu,
 • powstrzymanie się od wizyty jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła, przeziębienia.

Pozostałe sprawy załatwiane będą za pośrednictwem:

 • platformy ePUAP
 • poczty - adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska1,       46-100 Namysłów,
 • skrzynki na listy umieszczonej przy wejściu głównym do budynku od strony                ul. Harcerskiej, do której należy wrzucać dokumenty. Prosimy o dopisywanie swojego numeru telefonu kontaktowego. Skrzynka będzie opróżniana dwa razy dziennie, co gwarantuje zarejestrowanie sprawy i rozpoczęcie biegu terminu w dniu dostarczenia dokumentu.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.opsnamyslow.pl

Data publikacji strony internetowej: 29.09.2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty w formacie .pdf,
 • zdjęcia,
 • grafika,
 • plakaty

Wyłączenia

 • treści opublikowane lecz wytworzone przez inny podmiot publiczny,
 • dokumenty tekstowe, opublikowane przed 4 kwietnia 2019 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Jóźwiak
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 77 4107502

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie mieści się przy ul. Harcerskiej 1, 46 -100 Namysłów. Do budynku prowadzą dwa wejścia jedno od ulicy Harcerskiej oraz drugie od strony podwórka. Przy wejściu od strony podwórka Ośrodka znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz zamontowana jest barierka. Budynek nie jest wyposażony w windę, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Obok budynku znajduje się ogólnodostępny parking. Osoby korzystające z psów asystujących mogą z nimi wchodzić do OPS-u.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną ( COVID - 19 ) dostęp do Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie jest ograniczony. Interesanci przyjmowani są w przedsionku zaraz po wejściu do budynku.  Wszelkie sprawy można załatwiać również drogą telefoniczną 77 4107517 lub za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy również o zachowanie wszelkich środków ostrożności tj. po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce oraz mieć założoną maseczkę ochronną.

Inne informacje i oświadczenia

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243),osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w urzędzie Ośrodka Pomocy Społecznej                                         w Namysłowie.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem telefonicznie 774107517, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub listownie,                                z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

 

 

 

Namysłów, dnia 08.09.2020 r.

Ogłoszenie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

poszukuje kandydatów na stanowisko

Pracownik socjalny

 

1.       WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

·         wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116 ust.1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 poz. 1507 z późn. zm.) tj. spełnianie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

c) do dnia 31 grudnia 2013 ukończenie studiów wyższych o specjalności  przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

d) lub posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykorzystania zawodu

pracownika socjalnego otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna, przed dniem   1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego, przed dniem 1 maja 2004 r. posiadały uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

·         znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych w tym rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego,

·         posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

·         brak skazania  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,

·         posiadanie  nieposzlakowanej opinii,

·         prawo jazdy kat. B

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

·         zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,

·         biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows, obsługa programu SI Pomost),

·         znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy   o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego, a także umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;

·         umiejętność skutecznego komunikowania się,

·         znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
 z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

·         odporność na sytuacje stresowe,

·         dyspozycyjność,

·         sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.

 

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

·         świadczenie pracy socjalnej,

·         przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania podopiecznych
i planowanie wsparcia,

·         zawieranie kontraktów socjalnych,

·         dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

·         udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

·         pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

·         udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

·         pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

·         współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
 i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

·         inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.

 

4. INFORMACJA O WARUNKACH  PRACY  NA  STANOWISKU:

Praca administracyjno-biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca w środowisku. Praca jednozmianowa
w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie na cały etat - umowa o pracę.

Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz zarządzenie
Nr 5/09 Kierownika OPS z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie, z późn. zm.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

·         list motywacyjny,

·         oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         kserokopie świadectw pracy,

·         kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

·         kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym na podobnym stanowisku,

·         oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,

·         oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,

·    oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej,  

·          kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282).

 

7. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na stanowisko pracownika socjalnego. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą".

 

8. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 410 75 02   lub  77 410 75 17

             

 

 Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie

 

            Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Dane kontaktowe administratora

Adres pocztowy: ul. Harcerska 1 46-100 Namysłów
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer telefonu: 774107507

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator – powołała inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy om pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne  w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społeczne w Namysłowie

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom
 i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w  jednolitych rzeczowym wykazie  akt.

Prawa podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), sprostowania ( art. 16 RODO), ich usunięcia( art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania  (art. 16RODO), a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( art. 19 RODO) oraz do przenoszenia danych (art. 20 RODO), a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody ( art. 7, ust.3 RODO).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

                                                                                                                                                             Katarzyna Jóźwiak

 

   Namysłów, dnia 31.08.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019r. poz. 1843)

 na podstawie art. 4 pkt 8.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie zaprasza do składania ofert  przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Namysłów.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Nabywca: Gmina Namysłów, NIP 752-13-59-204, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.

Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  ul. Harcerska 1 , 46-100 Namysłów.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) dla osób z zaburzeniami psychicznymi – głównie dzieci - na terenie Gminy Namysłów na podstawie:

a) art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

b) art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

c) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

2. Zakres SUO.

Usługi najczęściej polegają na asystowaniu i pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz trenowaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego zaspakajania potrzeb bytowych, wspólnym organizowaniu i spędzaniu czasu, korzystaniu z usług różnych instytucji, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy i wspieraniu w uzyskaniu zatrudnienia wsparciu i interwencji psychospołecznej. Zakres SUO został określony w § 2 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r.  nr 189, poz. 1598 i Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943), który stanowi załącznik nr 2 pkt 1 niniejszego zapytania ofertowego.

3. Miejsce świadczenia usług

Miejscem organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest miejsce zamieszkania osoby korzystającej ze wsparcia tj. teren Gminy Namysłów.

4. Szacowana liczba usługobiorców i godzin.

Szacowana liczba usługobiorców wynosi: 4 dzieci.

Szacowana liczba usług w okresie obowiązywania umowy wynosi 109 godzin miesięcznie.

Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie (zwiększyć się bądź zmniejszyć) i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli zostanie wykonana tylko część w/w godzin przedmiotu zamówienia w zależności od wysokości posiadanych środków w roku budżetowym oraz w zależności od potrzeb wynikających ze zmiany okoliczności powodujących przyznanie świadczenia. Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane usługi.

5. Termin realizacji zamówienia/wykonania zamówienia: od września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiadanie uprawnień – kwalifikacji do świadczenia specjalistycznych usług  opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określonych w § 3 rozporządzenia  w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 i Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943).

2. Sytuacja ekonomiczna, finansowa i organizacyjna zapewniająca wykonanie zamówienia,     w tym mobilność umożliwiająca dojazd do uczestników zamieszkujących w środowiskach wiejskich gminy Namysłów.

IV. Informacje  dodatkowe:

1. Zamawiający  zastrzega możliwość  zwiększenia o  50%  ilości godzin, w sytuacji   złożonych  dużej ilości  wniosków na świadczenie SUO.

2. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie większej ilości godzin.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy więcej niż z jednym wykonawcą  w przypadku przyznania i świadczenia SUO dla więcej niż jednej osoby.

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. III ppkt.1 zapytania   o rozpoznaniu rynku, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest wypełnić formularz ofertowy tj. przedstawić cenę jednostkową brutto w złotych polskich za jedną godzinę świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia, na druku stanowiącym załącznik nr 1.

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania o cenę oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegała żadnym negocjacjom.

3. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia zobowiązany jest wykazać, że do realizacji zamówienia wykaże osoby, które posiadają uprawnienia i doświadczenie określone w załączniku nr 2 pkt 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.

 

VI.  Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena (100%) odnosząca się do całości zamówienia. Kryterium obliczane będzie wg wzoru:

Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów     w kryterium oceny ofert oraz spełniającą jednocześnie warunki udziału w postępowaniu.

 

VII. Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie  w następujących przypadkach:

1. Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. II;

2. Cena najkorzystniejszej oferty za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;

3. W przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.

4. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.

 

VIII. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty: 

1.Oferty należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1,  46-100 Namysłów, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na formularzu ofertowym pt. ,,Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" będącym załącznikiem do niniejszego zapytania albo przesłać w formie skanu, tj. wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

2. Termin składania ofert: do 8 września 2020 r. do godziny 12.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt.1.).

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 września 2020 r. w siedzibie Zamawiającego o godz.12.30.

 

X.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Aneta Pawłowska,  tel. (77)  4 107 504.

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.

2. Załącznik nr 2 – Zakres specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi i wymagania wobec pracowników Wykonawcy.

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie.

4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób.

5. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna. 

Załączniki i treść zapytania dostępne na  stronie biuletynu  Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie 

mgr Katarzyna Jóźwiak

 

 

 

 

 

W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID- 19 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W NAMYSŁOWIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 03.08.2020 R. PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 

- OBSŁUGA KLIENTÓW W GODZINACH OD 8.00 DO 12.00,

- OBOWIĄZKOWO KLIENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAKRYCIA MASECZKĄ UST I NOSA,

- OBOWIĄZKOWE JEST ZDEZYNFEKOWANIE DŁONI PO WEJŚCIU DO OŚRODKA,

- MIĘDZY OSOBAMI POWINNA OBOWIĄZYWAĆ CO NAJMNIEJ 1,5 METROWA ODLEGŁOŚĆ,

- KLIENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZYCHODZENIA W POJEDYNKĘ Z KOMPLETEM KOPII NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI (ZWŁASZCZA UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADCZENIE RODZINNE),

- ZALECA SIĘ KORZYSTANIE Z WŁASNEGO DŁUGOPISU.

                                                                                                                                    

 

Z-CA DYREKTORA

OPS W NAMYSŁOWIE

MALWINA JABŁOŃSKA

 


 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie – Dział Świadczeń Społecznych – przypomina, że świadczenie wychowawcze (500+) przyznane w okresie od 01 lipca 2019r. do nadal, przyznane jest do 31 maja 2021r.

 

Świadczeniobiorco!
Wniosek o kontynuację 500+ wyślij nam po 01 lutym 2021r.!

 

Świadczeniobiorco!
Od 01 lipca 2020r. wyślij wniosek o świadczenie „Dobry start” – 300,00 zł dla ucznia na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021!

 

 

 

 Z-ca Dyrektora OPS w Namysłowie

 

Malwina Jabłońska

 

 


 SZCZEGÓŁY W PONIŻSZYM PROTOKOLE

 

 

Nabór Pracownik Socjalny

Oświadczenie dotyczące danych osobowych.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.