Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

Namysłów, dnia 14.11.2016 r.

KIEROWNIK  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  NAMYSŁOWIE
OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATÓW  NA  WOLNE  STANOWISKO

Referent ds. świadczeń społecznych
w jednostce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie: wyższe (preferowane: administracja, polityka społeczna, prawo, pedagogika ze specjalnością praca socjalna)
b) co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
d) brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
e) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
f) bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
g) bardzo dobra znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
h) znajomość obsługi systemu dziedzinowego POMOST STD


2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

a) ogólna znajomość przepisów określających zadania gminy, w tym: ustawy o pracownikach samorządowych,
b) preferowane ukończone szkolenia z zakresu przygotowywania decyzji administracyjnych,
c) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
d) odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, dokładność.


3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach  zasiłków stałych, okresowych oraz usług opiekuńczych,
b) sporządzanie list wypłat zasiłków z  pomocy społecznej,
c) rozliczanie odpłatności za usługi opiekuńcze,
d) planowanie i realizacja środków finansowych, przeznaczonych na ww. cele oraz prowadzenie dokumentacji w ww. zakresie,
e) sprawozdawczość – terminowe sporządzanie analiz i informacji z zakresu prowadzonych spraw,
f) rejestracja wniosków i pism wpływających do tut. Ośrodka w dzienniku korespondencji oraz przekazywanie ich według właściwości przeznaczenia,
g) realizacja zadań wynikających z kontroli zarządczej.


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 1 stycznia 2017 r.
Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2009 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz zarządzenie Nr 5/09  Kierownika OPS z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie (z późn. zm.).


5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).


6. Wymagane dokumenty
• list motywacyjny,
• życiorys (CV),
• kserokopie świadectw pracy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym na podobnym stanowisku,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
• oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
• kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.),


7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**)


8. Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : "Nabór na stanowisko  referenta ds. świadczeń społecznych":
a. osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1, pok.  Nr 20 - II piętro,
b. drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie,ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów,
c. w terminie do dnia 30 listopada 2016 r. do godz. 15. 00.

 

Dopuszcza się składanie dokumentów  drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym,w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262, z późn. zm.).
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.


9. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)"


10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie.


11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.


13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.


14. Nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. świadczeń społecznych odbywać się będzie zgodnie z  postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz zarządzenia Nr 4/10 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.


             Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
             w Namysłowie

            Anna Gałczyńska

 

 

 

                                                                                                                    Namysłów, dnia 19 października 2016 r.
     

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko zostały wybrane:
1.Pani Aldona Kamińska, zamieszkała w  Namysłowie
2.Pani Honorata Boba, zamieszkała w  Namysłowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatki spełniły wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje,  umiejętności oraz doświadczenie kandydatek, pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

                                                                                                                           Kierownik
                                                                                                                      Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

                                                                                                                           Anna Gałczyńska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD), proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych (według rejonizacji) w celu otrzymania skierowania. Skierowania do otrzymania pomocy będą wydawane dla osób najuboższych.
Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej, uprawnione do wsparcia w ramach programu są osoby, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie ma trafiać do osób w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. dla osób samotnie gospodarujących 951 zł na osobę dla osób w rodzinie 771 zł na osobę w rodzinie.

 

 

                                                                                                                                                  Namysłów, dnia 23.09.2016 r.
KIEROWNIK  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  NAMYSŁOWIE
OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATÓW  NA  WOLNE  STANOWISKO

ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego
w jednostce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie


1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie: wyższe lub średnie (preferowane: administracja, polityka społeczna, ekonomia prawo)
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
• brak skazania  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
• posiadanie  nieposzlakowanej opinii,
• doświadczenie w zakresie pracy z klientem.
2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
• staż pracy w dziale świadczeń rodzinnych
• ogólna znajomość przepisów określających zadania gminy, w tym: ustawy o pracownikach samorządowych,
• dobra znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
• dobra znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
• znajomość kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
• umiejętność dobrej organizacji pracy,
• komunikatywność,
• dyspozycyjność,
• dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office i środowisko Windows),
• znajomość programu do obsługi świadczeń rodzinnych firmy Sygnity.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych  w tym m.in.
• przyjmowanie, rejestracja i weryfikacja złożonych wniosków,
•  przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ustalania prawa do świadczenia, decyzji zmieniających, decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,
• współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w  zakresie  dotyczącym m.in. przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
2) przygotowywanie list wypłat świadczeniobiorców,
3) sporządzanie informacji o potrzebach w zakresie środków finansowych na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,
4) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu realizacji wypłat świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,
5) prowadzenie postępowania windykacyjnego dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń,
6) wykonywanie innych zadań związanych z realizacją zadań działu i zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 1 listopada 2016 r.
Liczba kandydatów do wyłonienia – 2 osoby.
Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2009 r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz zarządzenie Nr 5/09  Kierownika OPS z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie (z późn. zm.).

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).

6. Wymagane dokumenty
• list motywacyjny,
• życiorys (CV),
• kserokopie świadectw pracy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym na podobnym stanowisku,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
• oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
• kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.),
7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**)
8. Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : "Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego ":
a. osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1,  pok.  Nr 21 - II piętro,
b. drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów,
c. w terminie do dnia 7 października  2016 r. do godz. 15.00.
Dopuszcza się składanie dokumentów  drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym,  w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U.  z 2013 r., poz. 262, z późn. zm.).
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

9. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r.   o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)".
10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie.
11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
14. Nabór kandydatów na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego odbywać się będzie zgodnie z  postanowieniami ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz zarządzenia Nr 4/10 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia  14 stycznia 2010 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie.
                                                                                                                                                   Kierownik
                                                                                                                             Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

                                                                                                                                                 Anna Gałczyńska

 

Za dobre serce, które pochyla się nad tymi,

którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę,

która przynagla do czynienia dobra,

za bezinteresowną pomoc i życzliwość….. 


Kierownik oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie serdecznie dziękują, firmie HURT DETAL OPAL MATERIAŁY BUDOWLANE PALIWA OLEJE BARBARA MAKUCH z Namysłowa, która w odpowiedzi na prośbę tutejszego ośrodka bezpłatnie przekazała gadżety na nagrody dla dzieci i rodziców. Na Dożynkach Gminnych w Smarchowicach Śląskich i pikniku rodzinnym  w Jastrzębiu  rodziny mogły poznać ciekawe formy spędzania wolnego czasy , wspólne gry i zabawy zintegrowały rodziny.

 

  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Namysłowie  zwraca się  do mieszkańców  o  nieodpłatne  przekazanie: łóżka piętrowego,  mebli pokojowych              i kuchennych, wersalki, szafy,  stolika , krzeseł, sprzętu  gospodarstwa  domowego ( pralki , lodówki).
Przedmiotowa pomoc przeznaczona zostanie dla matki samotnie wychowującej 3 dzieci  pilnie potrzebującej wsparcia znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
   W/w sprawie prosimy o kontakt osobisty w pokoju nr 13 lub pod tel. 774107508

Z góry dziękujemy za życzliwe ustosunkowanie się do niniejszej prośby.
Kierownik  i  Pracownicy  OPS

 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, iż zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe o pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
Zgodnie z art 14 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z art. 14 ust. 3a ww. ustawy obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 1a, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego .
    W związku z powyższym od 1 września 2016 r. dzieci w wieku 5 lat nie są objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, a więc nie przysługuje na nie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, iż decyzje z zasiłku rodzinnego przyznające dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 na dzieci nie spełniające wymagań ustawowych zostaną uchylone w danym zakresie.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie  informuje, że rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby od  września 2016r. do 30 czerwca 2017r. zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą  już zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie  od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 12:00
Pomoc w formie posiłku będzie przyznawana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 771,00 zł na jedną osobę w rodzinie.
Dochód ustalany jest na podstawie zaświadczeń i decyzji potwierdzających wysokość dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr189 poz.1598 z późn. zm.).
Ośrodek  Pomocy Społecznej w Namysłowie zatrudni  psychologa do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w szczególności do pracy z dziećmi autystycznymi na terenie Gminy Namysłów  
Charakter umowy: umowa zlecenie 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

Anna Gałczyńska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „ Czysty Aniołek” zainicjowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły.

Zbieramy środki czystości dla najuboższych dzieci.

Mydła , szampony, pasty, szczoteczki do zębów oraz ręczniki, to podstawowe środki czystości, których często brakuje w najuboższych rodzinach.

Wszystkie osoby, instytucje, sklepy, hurtownie, które chciałyby pomóc potrzebującym dzieciom mogą dostarczać artykuły higieniczne do:

                                   Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

                                   ul. Harcerska 1

                                   II piętro, pok. 21 w godz. 8.00-14.00

                                   (tel. 774107503)

Zebrane środki czystości pracownicy socjalni  oraz asystent rodziny przekażą dzieciom z najuboższych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Namysłów.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, że z dniem 1 lipca bieżącego roku upływa termin składania wniosków z możliwością ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Zapraszamy mieszkańców  do składania wniosków  do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie , przy ul. Harcerskiej 1 od poniedziałku  do  piątku od godz. 7. 00 do 15. 00 pok. 8, 9, 10.

Dla przypomnienia:

  • rodzicom przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
  • Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.
  • 500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego. Nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin.
  • Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów, tym samym nie będzie skutkował utratą prawa do w/w świadczeń.

 

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.