Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD), proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych (według rejonizacji) w celu otrzymania skierowania. Skierowania do otrzymania pomocy będą wydawane dla osób najuboższych.
Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej, uprawnione do wsparcia w ramach programu są osoby, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie ma trafiać do osób w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. dla osób samotnie gospodarujących 951 zł na osobę dla osób w rodzinie 771 zł na osobę w rodzinie.

 

 

                                                                                                                                                  Namysłów, dnia 23.09.2016 r.
KIEROWNIK  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  NAMYSŁOWIE
OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATÓW  NA  WOLNE  STANOWISKO

ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego
w jednostce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie


1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie: wyższe lub średnie (preferowane: administracja, polityka społeczna, ekonomia prawo)
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
• brak skazania  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
• posiadanie  nieposzlakowanej opinii,
• doświadczenie w zakresie pracy z klientem.
2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
• staż pracy w dziale świadczeń rodzinnych
• ogólna znajomość przepisów określających zadania gminy, w tym: ustawy o pracownikach samorządowych,
• dobra znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
• dobra znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
• znajomość kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
• umiejętność dobrej organizacji pracy,
• komunikatywność,
• dyspozycyjność,
• dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office i środowisko Windows),
• znajomość programu do obsługi świadczeń rodzinnych firmy Sygnity.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych  w tym m.in.
• przyjmowanie, rejestracja i weryfikacja złożonych wniosków,
•  przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ustalania prawa do świadczenia, decyzji zmieniających, decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,
• współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w  zakresie  dotyczącym m.in. przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
2) przygotowywanie list wypłat świadczeniobiorców,
3) sporządzanie informacji o potrzebach w zakresie środków finansowych na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,
4) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu realizacji wypłat świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,
5) prowadzenie postępowania windykacyjnego dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń,
6) wykonywanie innych zadań związanych z realizacją zadań działu i zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 1 listopada 2016 r.
Liczba kandydatów do wyłonienia – 2 osoby.
Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2009 r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz zarządzenie Nr 5/09  Kierownika OPS z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie (z późn. zm.).

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).

6. Wymagane dokumenty
• list motywacyjny,
• życiorys (CV),
• kserokopie świadectw pracy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym na podobnym stanowisku,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
• oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
• kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.),
7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**)
8. Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : "Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego ":
a. osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1,  pok.  Nr 21 - II piętro,
b. drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów,
c. w terminie do dnia 7 października  2016 r. do godz. 15.00.
Dopuszcza się składanie dokumentów  drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym,  w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U.  z 2013 r., poz. 262, z późn. zm.).
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

9. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r.   o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)".
10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie.
11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
14. Nabór kandydatów na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego odbywać się będzie zgodnie z  postanowieniami ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz zarządzenia Nr 4/10 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia  14 stycznia 2010 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie.
                                                                                                                                                   Kierownik
                                                                                                                             Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

                                                                                                                                                 Anna Gałczyńska

 

Za dobre serce, które pochyla się nad tymi,

którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę,

która przynagla do czynienia dobra,

za bezinteresowną pomoc i życzliwość….. 


Kierownik oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie serdecznie dziękują, firmie HURT DETAL OPAL MATERIAŁY BUDOWLANE PALIWA OLEJE BARBARA MAKUCH z Namysłowa, która w odpowiedzi na prośbę tutejszego ośrodka bezpłatnie przekazała gadżety na nagrody dla dzieci i rodziców. Na Dożynkach Gminnych w Smarchowicach Śląskich i pikniku rodzinnym  w Jastrzębiu  rodziny mogły poznać ciekawe formy spędzania wolnego czasy , wspólne gry i zabawy zintegrowały rodziny.

 

  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Namysłowie  zwraca się  do mieszkańców  o  nieodpłatne  przekazanie: łóżka piętrowego,  mebli pokojowych              i kuchennych, wersalki, szafy,  stolika , krzeseł, sprzętu  gospodarstwa  domowego ( pralki , lodówki).
Przedmiotowa pomoc przeznaczona zostanie dla matki samotnie wychowującej 3 dzieci  pilnie potrzebującej wsparcia znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
   W/w sprawie prosimy o kontakt osobisty w pokoju nr 13 lub pod tel. 774107508

Z góry dziękujemy za życzliwe ustosunkowanie się do niniejszej prośby.
Kierownik  i  Pracownicy  OPS

 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, iż zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe o pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
Zgodnie z art 14 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z art. 14 ust. 3a ww. ustawy obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 1a, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego .
    W związku z powyższym od 1 września 2016 r. dzieci w wieku 5 lat nie są objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, a więc nie przysługuje na nie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, iż decyzje z zasiłku rodzinnego przyznające dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 na dzieci nie spełniające wymagań ustawowych zostaną uchylone w danym zakresie.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie  informuje, że rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby od  września 2016r. do 30 czerwca 2017r. zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą  już zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie  od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 12:00
Pomoc w formie posiłku będzie przyznawana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 771,00 zł na jedną osobę w rodzinie.
Dochód ustalany jest na podstawie zaświadczeń i decyzji potwierdzających wysokość dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr189 poz.1598 z późn. zm.).
Ośrodek  Pomocy Społecznej w Namysłowie zatrudni  psychologa do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w szczególności do pracy z dziećmi autystycznymi na terenie Gminy Namysłów  
Charakter umowy: umowa zlecenie 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

Anna Gałczyńska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „ Czysty Aniołek” zainicjowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły.

Zbieramy środki czystości dla najuboższych dzieci.

Mydła , szampony, pasty, szczoteczki do zębów oraz ręczniki, to podstawowe środki czystości, których często brakuje w najuboższych rodzinach.

Wszystkie osoby, instytucje, sklepy, hurtownie, które chciałyby pomóc potrzebującym dzieciom mogą dostarczać artykuły higieniczne do:

                                   Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

                                   ul. Harcerska 1

                                   II piętro, pok. 21 w godz. 8.00-14.00

                                   (tel. 774107503)

Zebrane środki czystości pracownicy socjalni  oraz asystent rodziny przekażą dzieciom z najuboższych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Namysłów.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, że z dniem 1 lipca bieżącego roku upływa termin składania wniosków z możliwością ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Zapraszamy mieszkańców  do składania wniosków  do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie , przy ul. Harcerskiej 1 od poniedziałku  do  piątku od godz. 7. 00 do 15. 00 pok. 8, 9, 10.

Dla przypomnienia:

 • rodzicom przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
 • Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.
 • 500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego. Nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin.
 • Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów, tym samym nie będzie skutkował utratą prawa do w/w świadczeń.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Harcerska 1

poszukuje kandydatów na:

 • kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych
 • opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  prowadzi stały nabór kandydatów na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych  i opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie kuratora lub opiekuna, Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie kuratora lub opiekuna następuje w drodze postanowienia Sądu.

Uwaga: Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej lub opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie  

I. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 

Zadania: opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie - w miarę możliwości - jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem - tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego. Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, takich jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora). Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

II. Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Zadania: ochrona interesów osobistych i majątkowych osoby nad którą sprawuje opiekę, w szczególności: dbanie o środki do życia osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (w razie ich braku powinien dochodzić dla niej odpowiednich świadczeń)sprawowanie  zarządu nad jej majątkiem: m.in. poprzez sporządzenie inwentarza majątku osoby ubezwłasnowolnionej, przedstawienie go sądowi, a następnie nadzór nad nim dbanie o opiekę lekarską - tak aby osoba całkowicie ubezwłasnowolnionej nie szkodziła sobie i nie stanowiła zagrożenia dla innych reprezentowanie wobec osób trzecich - zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczeń woli. Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych: nie może (przez własne działanie) stać się stroną żadnej umowy; np.: nie może zawrzeć umowy pożyczki, najmu, zlecenia, umowy o dzieło czy też umowy o pracę; nie może sama sprzedać lub darować należących do niej rzeczy (np. nie może sprzedać lub wynająć mieszkania).Nie może tez sporządzić samodzielnie testamentu.  Może jedynie zawierać umowy dotyczące drobnych, bieżących spraw życia codziennego (np. dokonywanie drobnych zakupów, korzystanie z drobnych usług itd.). Niektórych czynności prawnych osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może dokonać ani sama, ani przez opiekuna, są to m.in.: zawarcia małżeństwa, uznania dziecka, sporządzenia lub odwołania testamentu. Ubezwłasnowolnienie całkowite nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń w działalności artystycznej, literackiej itp.

III. Wynagrodzenie

Na żądanie kuratora  lub opiekuna Sąd opiekuńczy może przyznać  stosowne wynagrodzenie (okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono  z dochodów lub majątku osoby, dla której ustanowiono kuratora  lub opiekuna. Jeśli osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw  (tj. obecnie kwoty 393 zł/m-c).

IV.  Wymagania wobec kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych  (pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych.

Od kandydata wymaga się nieposzlakowanej opinii, dobrego stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora. Osoba taka nie może być karana.  Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem osoby ubezwłasnowolnionej.

V. Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna/ kuratora proszone są o złożenie:

 • CV (wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji)
 • oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • listu motywacyjnego w siedzibie Ośrodka lub drogą mailową:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub przesłanie dokumentów  pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie ,   ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów, z dopiskiem: „Kandydat na kuratora/opiekuna".

Rekrutacja ma charakter ciągły. Informujemy, że skontaktujemy się tylko  z wybranymi kandydatami; zostaną  oni zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji, w którym konieczne będzie złożenie nast. dokumentów:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania kurateli /opieki prawnej Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy powierzonych danych osobowych
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje (oryginały do wglądu).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 774107502 (poniedziałek – piątek 8 – 12.00). Informacji udziela Pani Anna Gałczyńska  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, że w dniu 12.04.2016r mieszkańcy Gminy Namysłów, będą mogli spotkać się z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Pracownicy udzielą  odpowiedzi na nurtujące pytania  na temat programu"Rodzina 500 plus"

Specjalnie oznakowany  samochód odwiedzi miejscowość :

 • Namysłów ( Rynek godz.11.00-13.00) 
 • Kowalowice ( świetlica wiejska  godz. 9.00-10.30 )
 • Smarchowice Wielkie ( szkoła godz.13.30-14.30)

Wszystkich zainteresowanych  serdecznie zapraszamy

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.