Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Harcerska 1

poszukuje kandydatów na:

 • kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych
 • opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  prowadzi stały nabór kandydatów na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych  i opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie kuratora lub opiekuna, Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie kuratora lub opiekuna następuje w drodze postanowienia Sądu.

Uwaga: Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej lub opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie  

I. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 

Zadania: opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie - w miarę możliwości - jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem - tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego. Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, takich jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora). Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

II. Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Zadania: ochrona interesów osobistych i majątkowych osoby nad którą sprawuje opiekę, w szczególności: dbanie o środki do życia osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (w razie ich braku powinien dochodzić dla niej odpowiednich świadczeń)sprawowanie  zarządu nad jej majątkiem: m.in. poprzez sporządzenie inwentarza majątku osoby ubezwłasnowolnionej, przedstawienie go sądowi, a następnie nadzór nad nim dbanie o opiekę lekarską - tak aby osoba całkowicie ubezwłasnowolnionej nie szkodziła sobie i nie stanowiła zagrożenia dla innych reprezentowanie wobec osób trzecich - zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczeń woli. Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych: nie może (przez własne działanie) stać się stroną żadnej umowy; np.: nie może zawrzeć umowy pożyczki, najmu, zlecenia, umowy o dzieło czy też umowy o pracę; nie może sama sprzedać lub darować należących do niej rzeczy (np. nie może sprzedać lub wynająć mieszkania).Nie może tez sporządzić samodzielnie testamentu.  Może jedynie zawierać umowy dotyczące drobnych, bieżących spraw życia codziennego (np. dokonywanie drobnych zakupów, korzystanie z drobnych usług itd.). Niektórych czynności prawnych osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może dokonać ani sama, ani przez opiekuna, są to m.in.: zawarcia małżeństwa, uznania dziecka, sporządzenia lub odwołania testamentu. Ubezwłasnowolnienie całkowite nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń w działalności artystycznej, literackiej itp.

III. Wynagrodzenie

Na żądanie kuratora  lub opiekuna Sąd opiekuńczy może przyznać  stosowne wynagrodzenie (okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono  z dochodów lub majątku osoby, dla której ustanowiono kuratora  lub opiekuna. Jeśli osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw  (tj. obecnie kwoty 393 zł/m-c).

IV.  Wymagania wobec kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych  (pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych.

Od kandydata wymaga się nieposzlakowanej opinii, dobrego stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora. Osoba taka nie może być karana.  Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem osoby ubezwłasnowolnionej.

V. Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna/ kuratora proszone są o złożenie:

 • CV (wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji)
 • oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • listu motywacyjnego w siedzibie Ośrodka lub drogą mailową:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub przesłanie dokumentów  pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie ,   ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów, z dopiskiem: „Kandydat na kuratora/opiekuna".

Rekrutacja ma charakter ciągły. Informujemy, że skontaktujemy się tylko  z wybranymi kandydatami; zostaną  oni zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji, w którym konieczne będzie złożenie nast. dokumentów:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania kurateli /opieki prawnej Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy powierzonych danych osobowych
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje (oryginały do wglądu).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 774107502 (poniedziałek – piątek 8 – 12.00). Informacji udziela Pani Anna Gałczyńska  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, że w dniu 12.04.2016r mieszkańcy Gminy Namysłów, będą mogli spotkać się z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Pracownicy udzielą  odpowiedzi na nurtujące pytania  na temat programu"Rodzina 500 plus"

Specjalnie oznakowany  samochód odwiedzi miejscowość :

 • Namysłów ( Rynek godz.11.00-13.00) 
 • Kowalowice ( świetlica wiejska  godz. 9.00-10.30 )
 • Smarchowice Wielkie ( szkoła godz.13.30-14.30)

Wszystkich zainteresowanych  serdecznie zapraszamy

Od kwietnia 2016 r. będzie można składać wnioski na świadczenie wychowawcze w programie RODZINA 500+ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Program "Rodzina 500 plus" to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

 • 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
 • Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 • Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
 • Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają  świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalenia dochodu, jeżeli zamieszkuje z rodzicami i utrzymuje się ze wspólnych dochodów. Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci definiuje "pierwsze dziecko" jako jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia.

W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy, począwszy od 1 kwietnia 2016 r. (01.04.2016 r. - 01.07.2016 r.) prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od wejścia w życie ustawy - czyli od 01.04.2016 r. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego dla złożonych w tym terminie wniosków następuje w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Osoby, które złożą wnioski po 1 lipca 2016 r. nabędą prawo do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku.

Rodziny z terenu Gminy Namysłów nie wnoszące o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko będą mogli składać wnioski w świetlicach wiejskich (według załączonego harmonogramu).

Miejscowość Dzień przyjmowania wniosku

Smarchowice Śląskie, Niwki, Barzyna

Świetlica wiejska w Smarchowicach Śląskich
18.04.2016  godz. 10.00-17.00
19.04.2016  godz.  8.00-14.00

Brzozowiec

Świetlica wiejska w Brzozowcu
28.04.2016 godz. 10.00-17.00
29.04.2016 godz.  8.00-14.00

Krasowice

Świetlica wiejska w Krasowicach
09.05.2016 godz. 10.00-17.00
10.05.2016 godz.  8.00-14.00

Głuszyna, Brzezinka

Świetlica wiejska w Głuszynie
20.04.2016 godz. 10.00-17.00
21.04.2016 godz.  8.00-14.00

Przeczów

Świetlica wiejska w Przeczowie
10.05.2016 godz. 10.00-17.00
11.05.2016 godz.  8.00-14.00

Jastrzębie, Nowy Folwark

Świetlica wiejska w Jastrzębiu
26.04.2016 godz. 10.00-17.00
27.04.2016 godz.  8.00-14.00

Woskowice Male

Świetlica wiejska w Woskowicach Małych
18.04.2016  godz. 10.00-17.00
19.04.2016 godz.  8.00-14.00

Baldwinowice, Igłowice, Bukowa Śląska

Świetlica wiejska w Bukowie Śląskiej
09.05.2016 godz. 10.00-17.00
10.05.2016 godz.  8.00-14.00

Kamienna, Rychnów

Świetlica wiejska w Kamiennej
14.04.2016 godz. 10.00-17.00
15.04.2016 godz.  8.00-14.00

Objazda, Kowalowice , Nowy Dwór, Michalice, Józefków

Świetlica wiejska w Kowalowicach
20.04.2016 godz. 10.00-17.00
21.04.2016 godz.  8.00-14.00

Smogorzów, Pawłowice

Świetlica wiejska w Smogorzowie
28.04.2016 godz. 10.00-17.00
29.04.2016 godz.  8.00-14.00

Ligota Książęca

Świetlica wiejska w Ligocie Książęcej
18.04.2016 godz. 10.00-17.00
19.04.2016 godz.  8.00-14.00

Minkowskie

Świetlica wiejska w Minkowskiem
28.04.2016 godz. 10.00-17.00

Ziemiełowice, Łączany

Świetlica wiejska w Łączanach
14.04.2016 godz. 10.00-17.00

Smarchowice Wielkie, Smarchowice Nowe, Krzemienie, Żaba

Świetlica wiejska w Smarchowicach Nowych
20.04.2016 godz. 10.00-17.00
21.04.2016 godz.  8.00-14.00

Mikowice

Świetlica wiejska w Mikowicach
28.04.2016  godz. 10.00-17.00
29.04.2016  godz.  8.00-14.00

Pozostałych mieszkańców zapraszamy do siedziby OPS w Namysłowie przy ul. Harcerskiej.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Rodzina 500 plus

 

 

 

1 tys. zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

Kto będzie mógł skorzystać ze świadczenia/Komu będzie przysługiwało świadczenie?

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego

Z nowego świadczenia będą mogli skorzystać:

 • studenci,
 • osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),
 • osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.

O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Skorzystają z niego również rodzice, których dziecko urodzi się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego - w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Na jakich zasadach będzie przyznawane świadczenie?

Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.

Co będzie przysługiwało osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego będzie?

 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę  wychowywanych dzieci,
 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem z tego samego dziecka.

Kto nie skorzysta ze świadczenia?

 • osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie będą mogły skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego,
 • w momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego,
 • nowy zasiłek nie będzie przysługiwał również osobom, które korzystają z tego typu świadczeń - z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych).

Kiedy zgłosić się po świadczenie?

Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.

 

 

Dnia 18 grudnia 2015 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie odbyło się spotkanie wigilijne dla mieszkańców gminy Namysłów. Spotkanie skierowane było w szczególności dla osób samotnych, bezdomnych, które nie mają możliwości spędzenia tego szczególnego czasu z rodziną. Uroczystość ta zorganizowana została przez pracowników OPS. Dziękujemy zaproszonym gościom za przyjęcie zaproszenia.

Dziękujemy Ks. Henrykowi Jacak za duchowe wsparcie i modlitwę, Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Namysłowie za przygotowanie potraw wigilijnych, Nadleśnictwu Namysłów za nie odpłatne przekazanie choinki oraz Namysłowskiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie naczyń.

Dziękujemy Zespołowi Dominanta oraz ich opiekunowi Panu Marcinowi Mysiorek z Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie za przepiękne wykonanie utworów muzycznych, które przeniosły wszystkich w świat łagodności, spokoju i wyciszenia.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
wraz z pracownikami

Apel do mieszkańców Gminy Namysłów o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w okresie jesienno-zimowym.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.
Każdą informację przekażmy służbom społecznym o osobach starszych, samotnych, bezdomnych
o tych, których nie znamy a wydaje nam się, że potrzebują pomocy.

Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicach dworców, ogródków działkowych.

Apelujemy do wszystkich, zarówno mieszkańców jak i różnych służb. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli odpowiednim służbom na czas przyjść z pomocą.

Od 1 listopada 2015 r. wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wyższy będzie też zasiłek rodzinny oraz dodatki.

Kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych zostaną podniesione dwuetapowo: od 1 listopada 2015 r. oraz od 1 listopada 2017 r.

Od 1 listopada 2015 r. wzrosną o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium ogólne, obecnie określone na 574 zł neto na osobę w rodzinie, będzie wynosiło 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wzrośnie z 664 zł do 764 zł Tym samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrośnie z 664 zł do 764 zł. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na osobę.

To pierwszy etap wzrostu tych kryteriów. Od 1 listopada 2017 r. zostaną one podwyższone o 80 zł.

Wzrost  zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego będzie odbywał się w trzech etapach. Pierwszy etap wzrostu kwot zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego nastąpi od 1 listopada 2015 r.

Od 1 listopada 2015 r.:

 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wzrośnie z 77 zł do 89 zł;
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 6-18 lat wzrośnie ze 106 zł do 118 zł;
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 19-23 lata wzrośnie ze 115 zł do 129 zł.

Wzrosną także niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wzrośnie ze 170 zł do 185 zł, nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci; w przypadku dziecka niepełnosprawnego - z 250 zł do 265 zł (nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci)
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • do 5. roku życia wzrośnie z 60 zł do 80 zł;
  • powyżej 5. roku życia - z 80 zł do 100 zł;
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wzrośnie z 90 zł do 105 zł;
  • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - wzrośnie z 50 zł do kwoty 63 zł,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej zostanie podwyższony z 80 zł do 90 zł.

Kolejny wzrost kwot zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w ramach weryfikacji przeprowadzonej w 2015 r. nastąpi od 1 listopada 2016 r. oraz od 1 listopada 2017 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz.1058) Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, że ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 624 zł,
 • dla osoby w rodzinie - w wysokości 514 zł,
 • maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości 604 zł,
 • kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej - w wysokości 1722 zł,
 • minimalna kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy - w wysokości 606 zł,
 • maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy - w wysokości 1335 zł.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 288 zł.

Prelekcja dla kobiet 15.05.2015 r. godz. 10.00

Drogie Panie, to jest właśnie ten czas, kiedy trzeba pomyśleć o sobie...

Nazbyt często traktujemy swój organizm jakby był dodatkiem do naszego życia, a nie podstawą naszego istnienia, nie robimy nawet podstawowych badań kontrolnych. Przypominamy sobie o nim wtedy, gdy zaczyna nam coś dolegać (bóle głowy, kręgosłupa, problemy żołądkowe, nadciśnienie, depresje lub bardziej poważne choroby). Niestety jest to prawda, nawet, jeżeli bardzo chcemy wierzyć, że nas to nie dotyczy.

Pamiętajmy: nowotwory, po chorobach układu krążenia, są drugą najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce.

Opolskie Centrum Onkologii/Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie organizuje prelekcje dla kobiet na temat profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi i szyjki macicy (nauki samobadania piersi) oraz zasad zdrowego stylu życia ujętych w zapisach Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Czas spotkania ok. 45 min.

Osoby chętne prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym prowadzącym dany rejon opiekuńczy do 13.05.2015r.

Spis rejonów w zakładce Informacje o ośrodku.

Serdecznie zapraszamy

W związku ze zbliżającą się zimą Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie zwraca się z apelem do społeczności lokalnej o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które  z uwagi m.in. na wiek, niepełnosprawność, szeroko rozumianą niezaradność życiową mogą być zagrożone wyziębieniem lub bezdomnością.

W najbliższym czasie temperatura w ciągu dnia i nocy ulegnie znacznemu obniżeniu, co stanowi bardzo trudny okres dla bezdomnych i osób przebywających w nieogrzewanych pustostanach oraz na terenie ogródków działkowych.

Pracownicy socjalni naszego Ośrodka starają się na bieżąco monitorować miejsca, w których takie osoby mogą przebywać, jednakże to sygnały ze strony środowiska lokalnego sprawiają, że pomoc do takich osób trafia najszybciej.

Jeżeli spostrzeżemy człowieka leżącego na chodniku, czy śpiącego na ławce, nie pozostawajmy obojętni na los takiej osoby. Nie przechodźmy obojętnie obok kogoś, komu może grozić zamarznięcie.

Liczymy na współpracę i jesteśmy przekonani, że skoordynowane działania wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

Wszelkie informacje na temat osób bezdomnych należy zgłaszać do:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, tel. 77 4 107 500 lub 77 4 107 518 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00),
 • Straży Miejskiej w Namysłowie - Dworzec kolejowo-autobusowy, I piętro, pok. 10, tel. 504 393 400,
 • Policji (tel. 997 lub 112).

W związku z doniesieniami medialnymi, dotyczącymi dokonywania oszustw i kradzieży przez osoby podające się za pracowników socjalnych (pracowników opieki społecznej) Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, że:

 • Pracownicy socjalni zazwyczaj odwiedzają osoby/rodziny w związku ze złożeniem przez nie podania o pomoc lub w zakresie innej sprawy załatwianej przez ww. osoby w Ośrodku Pomocy Społecznej.
 • Pracownik socjalny, w wyjątkowych sytuacjach (zgłoszenie przez inne osoby lub instytucje, że dana osoba/rodzina potrzebuje pomocy itp.), może odwiedzić osobę/rodzinę bez uprzedzenia, jednak w takim przypadku obowiązany jest przedstawić się z imienia i nazwiska i okazać legitymację pracownika socjalnego.
 • Pracownicy socjalni nie oferują pieniędzy unijnych, nie mogą również pobierać jakichkolwiek pieniędzy od osób, które odwiedzają.

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.